Wszystko dla księgowych i kadrowych !!!

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Skala podatkowa

okres obowiązywania:  od  1.01.2017 do  31.12.2017

Skala podatkowa w 2017 r.

 

Podstawa obliczenia podatku

Podatek wynosi

ponad

do

 

85.528 zł

18%

minus kwota zmniejszająca podatek

85.528 zł

 

15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Podstawa obliczenia podatku

Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku lub zeznaniu

ponad

do

 

6.600 zł

1.188 zł

6.600 zł

 11.000 zł

1.188 zł – [631,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 6.600 zł ) : 4.400 zł]

11.000 zł

85.528 zł

556,02 zł

85.528 zł

127.000 zł

556,02 zł – [556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) : 41.472 zł]

127.000 zł

 

brak kwoty zmniejszającej podatek

 

Podstawa obliczenia podatku

Kwota zmniejszająca podatek stosowana przez podatnika
na etapie obliczania zaliczek na podatek

ponad

do

 

85.528 zł

556,02 zł

85.528 zł

 

brak kwoty zmniejszającej podatek

Podstawa prawna: art. 27 ust. 1, 1a i 1b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2017 r.

Koszty uzyskania przychodów

 

okres obowiązywania:  od  1.01.2013 do  31.12.2017

1. Koszty uzyskania przychodów w 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 roku

Pracownik uzyskujący przychody

Kwota miesięczna (zł)

Kwota roczna (zł)

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

111,25

nie więcej niż

1.335,00

równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

z każdego z tych stosunków

łącznie nie więcej niż

111,25

2.002,05

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

139,06

łącznie nie więcej niż

1.668,72

równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

z każdego z tych stosunków

łącznie nie więcej niż

139,06

2.502,56

Uwaga: Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów określone powyżej są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte przez pracownika w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Podstawa prawna: art. 22 ust. 2 i 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.).

2. Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 r.

Lp.

Tytuł uzyskania przychodów

Roczny limit 50% kosztów uzyskania przychodów w 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 r.

1

zapłata twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego

42.764 zł

2

opłata licencyjna za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymana w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną

3

korzystanie przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami

Uwaga: Podatnik ma prawo do odliczenia (w zeznaniu rocznym) kosztów faktycznie poniesionych, jeżeli posiada dowody, że koszty te były wyższe niż wynikające z:

- zastosowania normy procentowej określonej w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 updof, bądź

- limitu określonego przez ustawodawcę w kwocie 42.764 zł.

Podstawa prawna: art. 22 ust. 9 pkt 1-3, ust. 9a, 10 i 10a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.).

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 

okres obowiązywania:  od  1.01.2017 do  31.12.2017

Lp.

Stawka ryczałtu

Przychody ewidencjonowane

1.

20%

osiągane w zakresie wolnych zawodów

2.

17%

ze świadczenia usług:

a)

reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 18.20.30.0),

b)

pośrednictwa w:

-

sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek prowadzonej przez Internet (PKWiU 45.11.41.0),

-

pozostałej sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek (PKWiU 45.11.49.0),

-

sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzonej przez Internet (PKWiU 45.19.41.0),

-

pozostałej sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.19.49.0),

-

sprzedaży hurtowej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.31.20.0),

-

sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU 45.40.40.0),

c)

pośrednictwa w sprzedaży hurtowej (PKWiU grupa 46.1), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,

d)

parkingowych (PKWiU 52.21.24.0), obsługi centrali wzywania radio-taxi (PKWiU ex 52.21.29.0), pilotowania na wodach morskich i przybrzeżnych (PKWiU ex 52.22.13.0), pilotowania na wodach śródlądowych (PKWiU ex 52.22.14.0),

e)

związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,

f)

związanych z wydawaniem:

-

pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,

-

pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),

-

pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),

-

oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line,

g)

związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1),

h)

przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni audiowizualnych przez Internet (PKWiU 63.11.2),

i)

zarządzania nieruchomościami na zlecenie (PKWiU 68.32.1), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,

j)

wynajmu i dzierżawy:

-

samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0),

-

pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy (PKWiU 77.12.1),

-

środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0),

-

środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0),

-

pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0),

-

kontenerów (PKWiU 77.39.12.0),

   

-

motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0),

k)

przez agencje pracy tymczasowej (PKWiU 78.20.1), pozostałych związanych z udostępnianiem pracowników (PKWiU 78.30.1),

l)

przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji biletów (PKWiU 79.11.1), przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowania, rejsów wycieczkowych i wycieczek zorganizowanych (PKWiU 79.11.2), przez organizatorów turystyki (PKWiU 79.12.1), związanych z promowaniem turystyki (PKWiU 79.90.11.0), w zakresie informacji turystycznej (PKWiU 79.90.12.0), przez pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKWiU 79.90.20.0), w zakresie rezerwacji nieruchomości będących we współwłasności (PKWiU 79.90.31.0),

m)

obsługi nieruchomości wykonywanej na zlecenie, polegającej m.in. na utrzymaniu porządku w budynkach, kontroli systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wykonywaniu drobnych napraw (PKWiU ex 81.10.10.0), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy, dezynfekcji i tępienia szkodników (PKWiU 81.29.11.0),

n)

fotograficznych (PKWiU 74.20), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,

o)

przyjmowania telefonów (PKWiU 82.99.12.0), centrów telefonicznych (call center) (PKWiU 82.20.10.0), powielania (PKWiU 82.19.11.0), związanych z organizowaniem kongresów, targów i wystaw (PKWiU 82.30),

p)

poradnictwa dla dzieci dotyczącego problemów edukacyjnych (PKWiU ex 85.60.10.0),

r)

pomocy społecznej:

-

bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczonych osobom w podeszłym wieku przez instytucje o charakterze doraźnym (PKWiU ex 88.10.11.0),

-

bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczonych osobom w podeszłym wieku przez instytucje o charakterze doraźnym (PKWiU ex 88.10.12.0),

-

bez zakwaterowania związanych z przystosowaniem zawodowym dla osób niepełnosprawnych (PKWiU 88.10.13.0),

-

bez zakwaterowania w zakresie poradnictwa dla dzieci, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 88.99.11.0),

-

doraźnej bez zakwaterowania (PKWiU 88.99.12.0),

-

bez zakwaterowania związanych z przystosowaniem zawodowym dla osób bezrobotnych (PKWiU 88.99.13.0)

-

z zastrzeżeniem lp. 1 i 4-6 tabeli

3.

10%

z odpłatnego zbycia praw majątkowych lub nieruchomości będących:

a)

środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

b)

składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie przekracza 1.500 zł,

c)

składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,

d)

składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które nie podlegają ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

- bez względu na okres ich nabycia, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z pozarolniczej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat

4.

8,5%

a)

z tytułu otrzymanych lub postawionych do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniędzy i wartości pieniężnych oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,

b)

z działalności usługowej, w tym przychody z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem lp. 1, 2, 5 i 6 oraz załącznika nr 2 do ustawy,

c)

związane ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0),

d)

ze świadczenia usług wychowania przedszkolnego (PKWiU 85.10.10.0),

e)

ze świadczenia usług związanych z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody (PKWiU 91.04.1),

f)

z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,

g)

prowizje uzyskane przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,

h)

prowizje uzyskane przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy,

i)

o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj.:

-

z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą,

-

otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej

5.

5,5%

a)

z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,

b)

uzyskane prowizje z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów,

c)

z odpłatnego zbycia świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

6.

3,0%

a)

z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,

b)

z działalności usługowej w zakresie handlu,

c)

ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą (PKWiU 01.62.10.0),

d)

z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów,

e)

o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 5-10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

f)

z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat, będących:

- środkami trwałymi podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

- składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie przekracza 1.500 zł,

- składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych.

7.

2%

ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, o których mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według PKWiU znajduje się w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym...

* * *

Limity do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na 2017 r.*)

Wyszczególnienie

Przychody podatnika/spółki za 2016 r.
z działalności gospodarczej

limit w euro**)

limit w złotych

Podatnicy uprawnieni do opłacania ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r.

prowadzący działalność wyłącznie samodzielnie

250.000

1.074.400

prowadzący działalność wyłącznie w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych

250.000

1.074.400

prowadzący działalność jednocześnie:

 

 

   - samodzielnie oraz

250.000

1.074.400

   - w formie spółki cywilnej osób fizycznych 
      lub spółki jawnej osób fizycznych

250.000

1.074.400

Podatnicy uprawnieni do kwartalnego opłacania ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r.

prowadzący działalność samodzielnie

25.000

107.440

prowadzący działalność w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych

25.000

107.440

*) Podane limity wynikają z uchwalonej przez Sejm ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2255).

**) Limity do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyrażone w euro przeliczono na walutę polską według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP, obowiązującego w dniu 3 października 2016 r., który wyniósł 4,2976 zł/euro (tabela NBP nr 191/A/NBP/2016).

Uwagi:

1) Podatnicy, którzy rozpoczęli (rozpoczną) w 2017 r. prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i wybiorą opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, opłacają w tym roku ryczałt ewidencjonowany – bez względu na wysokość przychodów.

2) Podane limity mają odpowiednie zastosowanie również przy wyborze na 2017 r. opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, o których mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o PDOF, w tym również w ramach wspólnej własności, wspólnego posiadania, wspólnego użytkowania upraw, hodowli lub chowu lub w ramach wspólnego przedsięwzięcia. Tak wynika z art. 6 ust. 1d i 7 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym...

* * *

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2180 ze zm.).

Odliczenia od dochodu

okres obowiązywania:  od  1.01.2016 do  31.12.2016

Lp.

Rodzaj odliczenia

Wysokość odliczenia

1.

Ulga rehabilitacyjna (art. 26 ust. 1 pkt 6 i ust. 7a ustawy) obejmująca wydatki poniesione na:

 

a)

cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy

wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym

b)

opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa

kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł

c)

utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej

kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł

d)

używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne

kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł

e)

zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista

wydatki w części przekraczającej w danym miesiącu kwotę 100 zł

2.

Darowizny przekazane na:

 

a)

rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy)

w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu

b)

cele kultu religijnego (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy)

w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu

c)

cele krwiodawstwa (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c ustawy)

kwota odpowiadająca wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu 

według stanu na 1.01.2016 r. ekwiwalent pieniężny za 1 litr pobranej krwi wynosi 130 zł

Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.

3.

Ulga internetowa (art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy)

Uwaga: Odliczenie przysługuje wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z ulgi internetowej. Tak wynika z art. 26 ust. 6h ustawy.

wydatki w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł

4.

Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (art. 26 ust. 1 pkt 2b ustawy)

wpłaty dokonane przez podatnika w roku podatkowym, do wysokości określonej rocznie w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1776); w 2016 r. limit wpłat na IKZE wynosi 4.866 zł

5.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową (art. 26e-26g ustawy)

część kosztów uzyskania przychodów zaliczanych do kosztów kwalifikowanych (10-30%) ustalona 
zgodnie z art. 26e ustawy

6.

W ramach tzw. praw nabytych - ulga na nabycie nowych technologii (art. 11 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności
- Dz. U. poz. 1767)

Uwaga: Podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 2016 r. nabyli prawo do odliczenia, zachowują je po dniu 31 grudnia 2015 r., w zakresie i na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2015 r.

do wysokości 50% kwoty wydatków poniesionych na nabycie nowej technologii, ustalonej zgodnie z art. 26c ust. 5 i 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r.

7.

W ramach tzw. praw nabytych - ulga odsetkowa (art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... - Dz. U. nr 217, poz. 1588; ost. zm. w Dz. U. z 2008 r. nr 209, poz. 1316)

Uwaga: Prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki), przysługuje do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt mieszkaniowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

odliczenie obejmuje wyłącznie odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty 325.990 zł dla inwestycji zakończonych w 2016 r.

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.),

2) Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2016 (Mon. Pol. poz. 1268),

3) Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe (Mon. Pol. poz. 1257).

Odliczenia od podatku

okres obowiązywania:  od  1.01.2016 do  31.12.2016

Lp.

Rodzaj odliczenia

Wysokość odliczenia

1.

Ulga prorodzinna (art. 27f ustawy)

Uwaga: Ze względu na szczegółowe warunki korzystania z ulgi, przy jej stosowaniu w rozliczeniu rocznym za 2016 r. należy kierować się treścią art. 27f ustawy.

za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy, kwota odliczenia wynosi:

-

92,67 zł - na pierwsze dziecko,

-

92,67 zł - na drugie dziecko,

-

166,67 zł - na trzecie dziecko,

-

225 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko

kwota maksymalnego odliczenia za 2016 r. wynosi:

-

1.112,04 zł - na pierwsze dziecko,

-

1.112,04 zł - na drugie dziecko,

-

2.000,04 zł - na trzecie dziecko,

-

2.700 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko

2.

Ulga dla niektórych osób uzyskujących dochody za granicą (art. 27g ustawy)

kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego (art. 27 ust. 9 albo 9a ustawy) a kwotą podatku obliczonego od dochodów ze źródeł, o których mowa w art. 27g ust. 1 ustawy, przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją (art. 27 ust. 8 ustawy)

3.

W ramach tzw. praw nabytych - ulga z tytułu systematycznego oszczędzania (art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych… - Dz. U. nr 134, poz. 1509; ost. zm. w Dz. U. z 2003 r. nr 202, poz. 1956)

Uwaga: Podatnicy zachowują prawo do ulgi do upływu określonego przed dniem 1 stycznia 2002 r. terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z zawartej umowy o kredyt kontraktowy. 

30% poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 11.340 zł (zgodnie z formularzem PIT/D)

4.

W ramach tzw. praw nabytych - ulga z tytułu zatrudnienia pomocy domowej (art. 11 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych… - Dz. U. nr 217, poz. 1588; ost. zm. w Dz. U. z 2008 r. nr 209, poz. 1316)

Uwaga: Podatnik zachowuje prawo do odliczania wydatków z tytułu opłacenia z własnych środków składek na ubezpieczenia społeczne osoby bezrobotnej, ponoszonych do końca obowiązywania umowy aktywizacyjnej zawartej z osobą bezrobotną przed 1 stycznia 2007 r. Ulga nie dotyczy wydatków ponoszonych w związku z przedłużeniem umowy dokonanym po 31 grudnia 2006 r. 

składki faktycznie opłacone przez podatnika, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych 

5.

Wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego (art. 45c ustawy)

Uwaga: Przekazania kwoty nieprzekraczającej 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego dokonują, na wniosek podatnika, urzędy skarbowe.

kwota w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego z:

1)

zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, albo

2)

korekty zeznania, o którym mowa w pkt 1, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego

- po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.).

Wpłaty na indywidualne konto emerytalne

 

okres obowiązywania:  od  1.01.2017 do  31.12.2017

Okres

2017 r.

Kwota

12.789 zł

Podstawa prawna:

(Mon. Pol. z 2016 r. 
poz. 1159)

Wolne od podatku są dochody z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, uzyskane m. in. w związku z gromadzeniem i wypłatą środków przez oszczędzającego.

Z tym że zwolnienie nie ma zastosowania w przypadku, gdy oszczędzający gromadził oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym, chyba że przepisy te przewidują taką możliwość (art. 21 ust. 1 pkt 58a ustawy).

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.)

 

 Podatek dochodowy od osób prawnych

Stawki podatku

okres obowiązywania:  od  1.01.2017

Podatek dochodowy wynosi:

  • 19% podstawy opodatkowania,
  • 15% podstawy opodatkowania w przypadku małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność – w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność (z wyjątkiem podatników wymienionych w art. 19 ust. 1a ustawy oraz podatkowych grup kapitałowych),
  • od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP - 19% uzyskanego przychodu, a
  • od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP - 19% podstawy opodatkowania.

 

Podatek dochodowy z tytułu przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty, które nie mają na terytorium RP siedziby lub zarządu

Stawka*)

Przychody

20%

-

z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how), **)

-

z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

-

z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze

10%

-  

z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,

-

uzyskany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej.

*) Stawka może być zmodyfikowana postanowieniem stosownej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

**) Do przychodów tych ma zastosowanie zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy.

Podstawa prawna: Art. 19, 21, 22 i 24a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.).

 

Odliczenia od dochodu

okres obowiązywania:  od  1.01.2017 do  31.12.2017

Lp.

Rodzaj odliczenia

Wysokość odliczenia

1.

Darowizny przeznaczone na:

 

a)

rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy)

w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 10% dochodu

b)

cele kultu religijnego (art. 18 ust. 1 pkt 7 ustawy)

w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 10% dochodu

Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a i b nie może przekroczyć w 2017 r. kwoty stanowiącej 10% dochodu.

2.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową (art. 18d - 18e ustawy)

część kosztów uzyskania przychodów zaliczanych do kosztów kwalifikowanych (30-50%) ustalona zgodnie z art. 18d ustawy

3.

W ramach tzw. praw nabytych – ulga na nabycie nowych technologii (art. 11 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności – Dz. U. poz. 1767)

Uwaga: Podatnicy, którzy przed końcem roku podatkowego rozpoczętego przed dniem 1 stycznia 2016 r. nabyli prawo do odliczenia, zachowują je po dniu 31 grudnia 2015 r., w zakresie i na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2015 r.

do wysokości 50% kwoty wydatków poniesionych na nabycie nowej technologii, ustalonej zgodnie z art. 18b ust. 4 i 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r.

4.

Ulga z tytułu umorzonych kredytów (pożyczek), o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy

w bankach - 20% kwoty umorzonych kredytów (pożyczek)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.).

Odliczenia od podatku

okres obowiązywania:  od  1.01.2017 do  31.12.2017

Lp.

Rodzaj odliczenia

Wysokość odliczenia

1.

W ramach tzw. praw nabytych - ulga z tytułu wytworzenia biokomponentów (art. 11 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie (...) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... – Dz. U. nr 226, poz. 1478; ost. zm. w Dz. U. z 2010 r. nr 257, poz. 1726)

Uwaga: Podatnicy, którzy przed dniem 1 maja 2011 r. nabyli prawo do odliczenia, mogą nieodliczoną do dnia 30 kwietnia 2011 r. kwotę odliczyć w zakresie i na zasadach obowiązujących do dnia 30 kwietnia 2011 r.

19% nadwyżki kosztów wytworzenia biokomponentów nad kosztami wytworzenia paliw ciekłych o tej samej wartości opałowej, jednak nie więcej niż 19% nadwyżki wartości wytworzonych biokomponentów nad wartością wytworzonych paliw ciekłych, obliczonych według średnich cen biokomponentów i paliw ciekłych, o których mowa w art. 19a ust. 4 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed 1 maja 2011 r., o takiej samej wartości opałowej

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.).

 

Wykaz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku

 

Państwo

Miejsce publikacji

Albania 

Dz. U. nr 101/1994, poz. 492 ze zm.

Arabia Saudyjska 

Dz. U. z 2012 r. poz. 502

Armenia 

Dz. U. nr 66/2005, poz. 576

Australia 

Dz. U. nr 41/1992, poz. 177 ze zm.

Austria 

Dz. U. nr 224/2005, poz. 1921 ze zm.

Azerbejdżan

Dz. U. nr 9/2008, poz. 52

Baliwat Guernsey

Dz. U. z 2014 r. poz. 13391) 
Dz. U. z 2014 r. poz. 13412)

Bangladesz 

Dz. U. nr 106/2000, poz. 1121

Belgia 

Dz. U. nr 211/2004, poz. 2139

Białoruś 

Dz. U. nr 120/1993, poz. 534

Bośnia - Hercegowina

Dz. U. nr 20/1986, poz. 102 (umowa z Jugosławią)
Dz. U. z 2016 r. poz. 5903)

Bułgaria 

Dz. U. nr 137/1995, poz. 679

Chile 

Dz. U. nr 193/2004, poz. 1976

Chiny 

Dz. U. nr 13/1989, poz. 65

Chorwacja 

Dz. U. nr 78/1996, poz. 370

Cypr 

Dz. U. nr 117/1993, poz. 523 ze zm.

Czarnogóra 
(umowa z Jugosławią)

Dz. U. nr 104/2001, poz. 1137

Czechy 

Dz. U. z 2012 r. poz. 991 ze zm.

Dania 

Dz. U. nr 43/2003, poz. 368 ze zm.

Egipt 

Dz. U. nr 78/2003, poz. 690

Estonia 

Dz. U. nr 77/1995, poz. 388

Filipiny 

Dz. U. nr 127/1997, poz. 817

Finlandia 

Dz. U. nr 37/2010, poz. 205

Francja 

Dz. U. nr 1/1977, poz. 5

Grecja 

Dz. U. nr 120/1991, poz. 524

Gruzja

Dz. U. nr 248/2006, poz. 1820

Hiszpania 

Dz. U. nr 17/1982, poz. 127

Holandia 

Dz. U. nr 216/2003, poz. 2120

Indie 

Dz. U. nr 8/1990, poz. 46;
ost. zm. w Dz. U. z 2014 r. poz. 1336

Indonezja 

Dz. U. nr 46/1994, poz. 187

Iran

Dz. U. nr 244/2006, poz. 1770 ze zm.

Irlandia 

Dz. U. nr 29/1996, poz. 129 ze zm.

Islandia 

Dz. U. nr 79/1999, poz. 890 
ost. zm. w Dz. U. z 2013 r. poz. 1353

Izrael 

Dz. U. nr 28/1992, poz. 124

Japonia 

Dz. U. nr 12/1983, poz. 60

Jersey 

Dz. U. z 2012 r. poz. 11771) 
Dz. U. z 2012 r. poz. 11792)

Jordania 

Dz. U. nr 61/1999, poz. 654

Kanada 

Dz. U. z 2013 poz. 1371

Katar

Dz. U. nr 17/2010, poz. 93

Kazachstan 

Dz. U. nr 121/1995, poz. 586

Kirgistan 

Dz. U. nr 228/2004, poz. 2304

Korea Płd. 

Dz. U. nr 28/1992, poz. 126 ze zm.4)

Kuwejt 

Dz. U. nr 69/2000, poz. 811

Liban 

Dz. U. nr 244/2004, poz. 2445

Litwa 

Dz. U. nr 51/1995, poz. 277 ze zm.

Luksemburg 

Dz. U. nr 110/1996, poz. 527 
ost. zm. w Dz. U. z 2013 r. poz. 964

Łotwa 

Dz. U. nr 53/1995, poz. 285 ze zm.

Macedonia 

Dz. U. nr 206/2002, poz. 1744

Malezja 

Dz. U. nr 10/1979, poz. 62

Malta 

Dz. U. nr 49/1995, poz. 256 ze zm.

Maroko 

Dz. U. nr 110/1996, poz. 529

Meksyk 

Dz. U. nr 13/2003, poz. 131 ze zm.

Mołdowa 

Dz. U. nr 38/1996, poz. 166

Mongolia 

Dz. U. nr 206/2002, poz. 1746

Niemcy

Dz. U. nr 12/2005, poz. 90

Norwegia 

Dz. U. nr 134/2010, poz. 899 
ost. zm. w Dz. U. z 2013 r. poz. 680

Nowa Zelandia

Dz. U. nr 248/2006, poz. 1822

Pakistan 

Dz. U. nr 9/1976, poz. 47

Portugalia 

Dz. U. nr 48/1998, poz. 304

Republika Południowej Afryki

Dz. U. nr 28/1996, poz. 124

Rosja 

Dz. U. nr 125/1993, poz. 569 ze zm.

Rumunia 

Dz. U. nr 109/1995, poz. 530

Serbia 
(umowa z Jugosławią)

Dz. U. nr 104/2001, poz. 1137

Singapur 

Dz. U. nr 38/1994, poz. 139 
Dz. U. z 2014 r. poz. 443

Słowacja 

Dz. U. nr 30/1996, poz. 131;
ost. zm. w Dz. U. z 2014 r. poz. 1046

Słowenia 

Dz. U. nr 35/1998, poz. 198

Sri Lanka 

Dz. U. nr 5/1988, poz. 38

Stany Zjednoczone Ameryki

Dz. U. nr 31/1976, poz. 178

Syria 

Dz. U. nr 193/2004, poz. 1972

Szwajcaria 

Dz. U. nr 22/1993, poz. 92 ze zm.

Szwecja 

Dz. U. nr 26/2006, poz. 193 

Tadżykistan 

Dz. U. nr 12/2005, poz. 92

Tajlandia 

Dz. U. nr 37/1983, poz. 170

Tajwan

Dz. U. z 2016 r. poz. 22445)

Tunezja 

Dz. U. nr 78/1994, poz. 357

Turcja 

Dz. U. nr 11/1997, poz. 58

Ukraina 

Dz. U. nr 63/1994, poz. 269 ze zm.

Uzbekistan 

Dz. U. nr 116/1995, poz. 559

Węgry 

Dz. U. nr 125/1995, poz. 602 ze zm.

Wielka Brytania i Płn. Irlandia

Dz. U. nr 250/2006, poz. 1840

Wietnam 

Dz. U. nr 49/1995, poz. 258

Włochy 

Dz. U. nr 62/1989, poz. 374

Wyspa Man 

 

Dz. U. nr 283/2011, poz. 16631) 
Dz. U. nr 283/2011, poz. 16672)

Zimbabwe 

Dz. U. nr 62/1995, poz. 318

Zjednoczone Emiraty Arabskie 

Dz. U. nr 81/1994, poz. 373 
ost. zm. w Dz. U. z 2015 r. poz. 312

Uwaga: 
1) 
Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym 
2) 
Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania osób fizycznych 
3) 
Przepisy konwencji mają zastosowanie w odniesieniu do: 
   a) podatków potrącanych u źródła – do dochodu osiągniętego lub do majątku posiadanego w dniu 
      1 stycznia 2017 r. lub po tym dniu, oraz 
   b) pozostałych podatków – do dochodu osiągniętego lub do majątku posiadanego w jakimkolwiek 
      roku podatkowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2017 r. lub po tym dniu.
 
4) 
Zmiany wprowadzone do konwencji opublikowane w Dz. U. z 2016 r. pod poz. 1977 mają zastosowanie do podatków potrącanych u źródła w dniu lub po dniu 1 stycznia 2017 r., w odniesieniu do pozostałych podatków – do lat podatkowych rozpoczynających się w dniu lub po dniu 1 stycznia 2017 r. 
5) 
Porozumienie ma zastosowanie w odniesieniu do: 
   a) podatków potrącanych u źródła – do dochodu osiągniętego w dniu 1 stycznia 2017 r. lub po tym dniu, 
   b) pozostałych podatków – do dochodu osiągniętego w jakimkolwiek roku podatkowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2017 r. 
      lub po tym dniu.

 

© 2013-2024 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl