Wszystko dla księgowych i kadrowych !!!

Wymiar czasu pracy w 2017 roku

Miesiąc Święta Liczba godzin pracy Liczba dni pracy Liczba dni wolnych

Styczeń

- 1 stycznia – Nowy Rok
- 6 stycznia - Święto Trzech Króli

168

21

10

Luty

brak

160

20

8

Marzec

brak

184

23

8

Kwiecień

16 kwietnia - Pierwszy dzień Wielkiej Nocy

17 kwietnia - Drugi dzień Wielkiej Nocy

152

19

11

Maj

1 maja - Święto Państwowe

3 maja - Święto Narodowe

168

21

10

Czerwiec

- 4 czerwiec - Pierwszy Dzień Zielonych Świątek

15 czerwiec - Boże Ciało

168

21

9

Lipiec

- brak

168

21

10

Sierpień

15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

176

22

9

Wrzesień

brak

168

21

9

Październik

brak

176

22

9

Listopad

1 listopada - Wszystkich Świętych

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości

160

20

10
(wliczono 1 dzień wolny za święto przypadające w sobotę)

Grudzień

25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia

152

19

12

Łącznie:

13 dni świątecznych
(9 przypadających w ciągu tygodnia, 4 przypadające w weekendy)

2000

250

115

 

 

* Uwaga ! W 2017 roku występuje jeden dzień świąteczny przypadający w sobotę. Do wymiaru czasu pracy należy zatem dodać 1 dzień wolny od pracy. Oznacza to, że w 2017 roku: liczba godzin pracy wyniesnie 2000, liczba dni pracy wyniesie 250 dni, liczba dni świątecznych wyniesie 115.

 

 

Liczba niedziel w 2017 roku Święta przypadające w niedzielę
Łącznie 53 niedziele

1 stycznia - Nowy Rok

16 kwietnia - Pierwszy dzień Wielkiej Nocy

4 czerwiec - Pierwszy dzień Zielonych Świątek

 

Podstawa prawna

 • art. 130 § 1-3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz.U.1 9 7 4 Nr 24 poz. 141)

§1. Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, ustalany zgodnie z art. 129 § 1, oblicza się:

 1. mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozlicz eniowym, a następnie
 2. dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

§ 2. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

§ 3. Wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, ustalony zgodnie z art. 129 § 1, ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nie obecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

 • art. 151 (9) § 1-2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz.U.1 9 7 4 Nr 24 poz. 141)

§ 1. Dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy.

§ 2. Za pracę w niedzielę i święto uważa się pracę wykonywaną między godziną 6.00 w tym dniu a godziną 6.00 w następnym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina.

 • Wykaz dni ustawowo wolnych od pracy zawiera ustawa z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951r., 4, poz.28, z późn. zm.),

Dodatki za pracę w godzinach nocnych

Dodatki za pracę w godzinach nocnych

 

Każdemu pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej. Dodatek ten wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeżeli pracownik stale wykonuje pracę w porze nocnej poza zakładem pracy dodatek może zostać zastąpiony ryczałtem. Jego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.

Czym jest praca w porze nocnej?

Zanim przystąpimy do obliczania wynagrodzenia za czas pracy w godzinach nocnych należy ustalić czym jest pora nocna. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy poprzez pracę w porze nocnej należy rozumieć pracę odbywającą się między godzinami 21.00 a 7:00. W tych granicach porę nocną należy ustalić w regulaminie pracy bądź układzie zbiorowym. Jeżeli takich aktów w zakładzie nie ma wówczas prawo do wyznaczenia godzin nocnych leży w kompetencjach pracodawcy.

 

Dodatki za pracę w porze nocnej w 2017 roku

 

Miesiąc Wysokość dodatku za 1h pracy

Styczeń 2017

2,38 zł

Luty 2017

2,50 zł

Marzec 2017

2,17 zł

Kwiecień 2017

2,63 zł

Maj 2017

2,38 zł

Czerwiec 2017

2,38 zł

Lipiec 2017

2,38 zł

Sierpień 2017

2,27 zł

Wrzesień 2017

2,38 zł

Październik 2017

2,27 zł

Listopad 2017

2,50 zł

Grudzień 2017

2,63 zł

 
* Zestawienie utworzone na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w kwocie 2000 zł.
 

Uwaga! Jak liczyć dodatki za pracę w nocy

Przykład

Dodatek za pracę w nocy dla pracowników, dla których dniem wolnym wynikającym z pięciodniowego tygodnia czasu pracy jest sobota w marcu 2017 roku będzie wynosił:

DODATEK = Wysokość minimalnego wynagrodzenia / wymiar czasu pracy w danym miesiącu x 20%

2000 zł / 184 godzin (marzec) x 20 % = 10,87 x 20 % = 2,17 zł

Podstawa prawna

 • Art. 151(8) § 1 oraz § 2 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U. 1998 nr 21 poz. 94 tekst ujedn.)

§ 1 . Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

§ 2. W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy dodatek, o którym mowa w § 1, może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.

 

Odprawy pieniężne w przypadku rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem z przyczyn leżących po stronie pracodawcy 2016 i 2017

Staż pracy pracownika Wysokość odprawy pieniężnej

jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata*

1 - miesięczne wynagrodzenie

jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat*

2 - miesięczne wynagrodzenie

jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat*

3 - miesięczne wynagrodzenie

 

* Ustalając okres zatrudnienia pracownika należy wziąć pod uwagę art. 36 § 1(1) Kodeksu pracy mówiący, że jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nie określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia. Co więcej przy ustalaniu okresu zatrudnienia zastosowanie mają również zasady obowiązujące przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

 

Maksymalna kwota odprawy pieniężnej w 2016 i 2017 roku

Rok Maksymalna kwota odprawy pieniężnej

2017

30.000 zł*

2016

27.750 zł *

2015

26.250 zł *

2014

25.200 zł *

2013

24.000 zł *

 

* Wypłacana odprawa nie może przekroczyć wysokości piętnastokrotności minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.

 

 

Diety - podróże krajowe

 

Stawki Obowiązuje od
Dieta Ryczałt za nocleg Ryczałt za dojazdy
30,00 zł 45,00 zł 6,00 zł 1.03.2013

Podstawa prawna

 

Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. 2013 poz. 167).

§ 6. 1. Miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży krajowej określa pracodawca. 2. Pracodawca może uznać za miejscowość rozpoczęcia lub zakończenia podróży krajowej miejscowość pobytu stałego lub czasowego pracownika.

§ 7. 1. Dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 30 zł za dobę podróży.


2. Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży krajowej (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu)po wykonaniu zadania służbowego w następujący sposób: 1) jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:

a) mniej niż 8 godzin - dieta nie przysługuje,

b) od 8 do 12 godzin - przysługuje 50% diety,

jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:

a) do 8 godzin - przysługuje 50% diety,

b) ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

3. Dieta nie przysługuje:

1) za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika oraz w przypadkach, o których mowa w § 10;

2) jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie.

4. Kwotę diety, o której mowa w ust. 1, zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

1) śniadanie - 25% diety;

2) obiad - 50% diety;

3) kolacja - 25% diety.

 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz.176 z późn. zm.):
"Art. 21. 1. Wolne od podatku dochodowego są:
16) diety i inne należności za czas:

a) podróży służbowej pracownika,
b) podróży osoby niebędącej pracownikiem

- do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13."

 

 

Podróże zagraniczne - diety

Kwoty obowiązujące od 01.03.2013r.

 

 

Lp. Państwo Waluta Kwota
diety
Kwota limitu
 na nocleg
1 Afganistan EUR 47 140
2 Albania EUR 41 120
3 Algieria EUR 50 200
4 Andora jak w Hiszpanii
5 Angola USD 61 180
6 Arabia Saudyjska EUR 45 180
7 Argentyna USD 50 150
8 Armenia EUR 42 145
9 Australia AUD 88 250
10 Austria EUR 52 130
11 Azerbejdżan EUR 43 150
12 Bangladesz USD 50 120
13 Belgia EUR 48 160
14 Białoruś EUR 42 130
15 Bośnia i Hercegowina EUR 41 100
16 Brazylia EUR 43 120
17 Bułgaria EUR 40 120
18 Chile USD 60 120
19 Chiny EUR 55 170
20 Chorwacja EUR 42 125
21 Cypr EUR 43 160
22 Czechy EUR 41 120
23 Dania DKK 406 1300
24 Egipt USD 55 150
25 Ekwador USD 44 110
26 Estonia EUR 41 100
27 Etiopia USD 55 300
28 Finlandia EUR 48 160
29 Francja EUR 50 180
30 Grecja EUR 48 140
31 Gruzja EUR 43 140
32 Hiszpania EUR 50 160
33 Indie EUR 38 190
34 Indonezja EUR 41 110
35 Irak USD 60 120
36 Iran EUR 41 95
37 Irlandia EUR 52 160
38 Islandia EUR 56 160
39 Izrael EUR 50 150
40 Japonia JPY 7.532 22.000
41 Jemen USD 48 160
42 Jordania EUR 40 95
43 Kambodża USD 45 100
44 Kanada CAD 71 190
45 Katar EUR 41 200
46 Kazachstan EUR 41 140
47 Kenia EUR 41 150
48 Kirgistan USD 41 150
49 Kolumbia USD 49 120
50 Kongo, Demokratyczna Republika Konga USD 66 220
51 Korea Południowa EUR 46 170
52 Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna EUR 48 170
53 Kostaryka USD 50 140
54 Kuba EUR 42 110
55 Kuwejt EUR 39 200
56 Laos USD 54 100
57 Liban USD 57 150
58 Libia EUR 52 100
59 Liechtenstein jak w Szwajcarii
60 Litwa EUR 39 130
61 Luksemburg jak w Belgii
62 Łotwa EUR 57 132
63 Macedonia EUR 39 125
64 Malezja EUR 41 140
65 Malta EUR 43 180
66 Maroko EUR 41 130
67 Meksyk USD 53 140
68 Mołdowa EUR 41 85
69 Monako jak we Francji
70 Mongolia EUR 45 140
71 Niderlandy EUR 50 130
72 Niemcy EUR 49 150
73 Nigeria EUR 46 240
74 Norwegia NOK 451 1.500
75 Nowa Zelandia USD 58 180
76 Oman EUR 40 240
77 Pakistan EUR 38 200
78 Palestyńska Władza Narodowa jak w Izraelu
79 Panama USD 52 140
80 Peru USD 50 150
81 Portugalia EUR 49 120
82 Republika Południowej Afryki USD 52 275
83 Rosja EUR 48 200
84 Rumunia EUR 38 100
85 San Marino jak we Włoszech
86 Senegal EUR 44 120
87 Republika Serbii i Republika Czarnogóry EUR 40 100
88 Singapur USD 56 230
89 Słowacja EUR 43 120
90 Słowenia EUR 41 130
91 Stany Zjednoczone Ameryki (USA)
- w tym Nowy Jork
- w tym Waszyngton
USD 59 200
350
300
92 Syria USD 50 150
93 Szwajcaria CHF 88 200
94 Szwecja SEK 459 1.800
95 Tadżykistan EUR 41 140
96 Tajlandia USD 42 110
97 Tanzania USD 53 150
98 Tunezja EUR 37 100
99 Turcja USD 53 173
100 Turkmenistan EUR 47 90
101 Ukraina EUR 41 180
102 Urugwaj USD 50 80
103 Uzbekistan EUR 41 140
104 Wenezuela USD 60 220
105 Węgry EUR 44 130
106 Wielka Brytania GBP 35 200
107 Wietnam USD 53 160
108 Włochy EUR 48 174
109 Wybrzeże Kości Słoniowej EUR 33 100
110 Zimbabwe EUR 39 90
111 Zjednoczone Emiraty Arabskie EUR 39 200
112 Państwa inne niż wymienione w lp. 1-111 EUR 41 140
110 Gibraltar jak w Wielkiej Brytanii
111 Honkong USD 55 250
112 Tajwan EUR 40 142

Podstawa prawna

 

Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. 2013 poz. 167).

§ 13. 1. Dieta w czasie podróży zagranicznej jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki.

2Dieta przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży zagranicznej. W przypadku podróży zagranicznej odbywanej do dwóch lub więcej państw pracodawca może ustalić więcej niż jedno państwo docelowe.

3. Należność z tytułu diet oblicza się w następujący sposób:

1) za każdą dobę podróży zagranicznej przysługuje dieta w pełnej wysokości;

2) za niepełną dobę podróży zagranicznej:

a) do 8 godzin - przysługuje 1/3 diety,

b) ponad 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety,

c) ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.

4. Wysokość diety za dobę podróży zagranicznej w poszczególnych państwach jest określona w załączniku do rozporządzenia.

§ 14. 1. Pracownikowi, któremu zapewniono w czasie podróży zagranicznej bezpłatne, całodzienne wyżywienie, przysługuje 25% diety ustalonej zgodnie z § 13 ust. 3.

2. Kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

1) śniadanie - 15% diety;

2) obiad - 30% diety;

3) kolacja - 30% diety.

3. W przypadku korzystania przez pracownika z usługi hotelarskiej, w ramach której zapewniono wyżywienie, przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Pracownikowi, który otrzymuje w czasie podróży zagranicznej należność pieniężną na wyżywienie, dieta nie przysługuje. Jeżeli należność pieniężna jest niższa od diety, pracownikowi przysługuje wyrównanie do wysokości należnej diety.

§ 15. Za każdy dzień (dobę) pobytu w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym w czasie podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje 25% diety.

§ 16. 1. Za nocleg podczas podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, w granicach limitu określonego w poszczególnych państwach w załączniku do rozporządzenia.

2. W razie nieprzedłożenia rachunku za nocleg, pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 25% limitu, o którym mowa w ust. 1. Ryczałt ten nie przysługuje za czas przejazdu.

 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz.176 z późn. zm.):
"Art. 21. 1. Wolne od podatku dochodowego są:

16) diety i inne należności za czas:

a) podróży służbowej pracownika,
b) podróży osoby niebędącej pracownikiem

- do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13."

 

 

Kilometrówka - służbowa podróż

 

Stawki Obowiązuje od
Samochód Motocykl Motorower
Do 900 cm3 Pow. 900 cm3
0,5214 zł 0,8358 zł 0,2302 zł 0,1382 zł 14.11.2007

 

Podane wyżej stawki kilometrówki dotyczą zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowej.

Wysokość stawek kilometrówki w sferze budżetowej określa rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej. W pozostałych zakładach pracy określa je wewnętrzne prawo zakładowe (np. regulamin wynagrodzeń). Jeżeli wewnętrzne prawo zakładowe nie ustanawia takich stawek, należy stosować stawki określone w rozporządzeniu.

Akt wewnętrzny zakładu  pracy może ustanawiać stawki różne od wymienionych w rozporządzeniu, warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że kilometrówka tylko do limitu określonego w rozporządzeniu jest wolna od podatku dochodowego i nie stanowi podstawy do naliczenia składek ZUS.

 

Uwaga - od 1 stycznia 2006r. w zakresie podróży służbowych obowiązują stawki kilometrówki w jazdach lokalnych zgodnie z ustawą o transporcie drogowym. Oznacza to, że usunięcie podwójnej podstawy naliczania kilometrówki, która przysporzyła księgowym sporo kłopotów.

 

Podstawa prawna

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 poz. 167):

"§ 3. 1. Środek transportu właściwy do odbycia podróży krajowej lub podróży zagranicznej, a także jego rodzaj i klasę, określa pracodawca.

2. Pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami obejmującymi cenę biletu środka transportu, wraz ze związanymi z nimi opłatami dodatkowymi, w tym miejscówkami, z uwzględnieniem posiadanej przez pracownika ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga przysługuje.

3. Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży krajowej lub podróży zagranicznej samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, ustaloną przez pracodawcę, która nie może być wyższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 oraz z 2013 r. poz. 21).

 

Limit przejazdów lokalnych - kilometrówka

Mieszkańcy gminy [tys.] Do 100 tys. Pow.100 tys. Pow.500 tys. Obowiązuje od
Limit miesięczny 300 km 500 km 700 km 26.03.2002r.

 

 

Na podstawie ustawy o transporcie drogowym pracodawca może przyznać pracownikowi limit miesięczny przejazdów lokalnych w kilometrach. Limit ten nie może być wyższy, niż wartość niniejszego wskaźnika. W pewnych przypadkach limit ten może zostać podwyższony:

 • dla pojazdów do celów służbowych w służbie leśnej do 1'500 km miesięcznie;
 • dla pojazdów do celów służbowych w służbach ratowniczych i w innych właściwych instytucjach w sytuacji zagrożenia klęska żywiołową lub usuwania jej skutków, albo skutków katastrofy ekologicznej  do 3'000 km miesięcznie.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002r., Nr 27, poz. 271 z późn. zm.):

 • "§ 3. 1. Miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne, z uwzględnieniem ust. 2-4, ustala pracodawca.

2. Limit, o którym mowa w ust. 1, ustalony w zależności od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, w których pracownik jest zatrudniony, nie może przekroczyć, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4:

 • § 4. 1. Zwrot kosztów używania pojazdów do celów służbowych następuje w formie miesięcznego ryczałtu obliczonego jako iloczyn stawki za 1 kilometr przebiegu, o której mowa w § 2, i miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne, o którym mowa w § 3, po złożeniu przez pracownika pisemnego oświadczenia o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu. Oświadczenie to powinno zawierać dane dotyczące pojazdu (pojemność silnika, marka, numer rejestracyjny) oraz określać ilość dni nieobecności pracownika w miejscu pracy w danym miesiącu z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej lub innej nieobecności, a także ilość dni, w których pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych.

2. Kwotę ustalonego ryczałtu, o którym mowa w ust. 1, zmniejsza się o jedną dwudziestą drugą za każdy roboczy dzień nieobecności pracownika w miejscu pracy z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin lub innej nieobecności oraz za każdy dzień roboczy, w którym pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych."

 

 

Jazdy lokalne - kilometrówka wg ustawy o transporcie drogowym

 

Stawki Obowiązuje od
Samochód Motocykl Motorower
Do 900 cm3 Pow. 900 cm3
0,5214 zł 0,8358 zł 0,2302 zł 0,1382 zł 14.11.2007

Zgodnie z art.34a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2001r., Nr 125 poz. 1371 z późn. zm.) na podstawie umów cywilnoprawnych mogą być używane, do celów służbowych, samochody osobowe, motocykle i motorowery nie będące własnością pracodawcy. Co więcej, zgodnie z art.21 ust.1 pkt 23b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. Jedn.: Dz. U. z 2000r., nr 14, poz. 176 z późn. zm.), wypłaty z tego tytułu zwolnione są z podatku dochodowego, gdyż możliwość dokonywania takich wypłat wynika wprost z przepisu ustawy.

Od 1 stycznia 2006r. ten wskaźnik będzie dotyczyć również podróży służbowych na terenie kraju i za granicą.

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002r., Nr 27, poz. 271 z późn. zm.):

"§ 1.1. Zwrot kosztów używania przez pracownika w celach służbowych do jazd lokalnych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, zwanych dalej "pojazdami do celów służbowych", następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej między pracodawcą a pracownikiem, o używanie pojazdu do celów służbowych, na warunkach określonych w rozporządzeniu. (...)

§ 2. Koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe niż: (...)"

 

 

Wynagrodzenie minimalne

 

Stawka Obowiązuje od
2.000,00 zł 01.01.2017
1.850,00 zł 01.01.2016

 

Wynagrodzenie minimalne w pierwszym roku pracy

Wynagrodzenie minimalne Wynagrodzenie minimalne w 1 roku pracy* Obowiązuje od

2.000,00 zł*

2.000,00 zł***

01.01.2017***

1.850,00 zł*

1.480,00 zł**

01.01.2016

1.750,00 zł* 1.400,00 zł** 01.01.2015

1.680,00 zł*

1.344,00 zł**

01.01.2014

1.600,00 zł*

1.280,00 zł**

01.01.2013

 

*Wynagrodzenie minimalne w roku następnym jest uzgadniane w ramach tzw. Komisji Trójstronnej do dnia 15 lipca każdego roku. Prezes Rady Ministrów obwieszcza je do 15 września tego roku w Monitorze Polskim. Jeżeli w roku, w którym odbywają się negocjacje w Komisji Trójstronnej, wysokość minimalnego wynagrodzenia będzie niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia, stopień wzrostu minimalnego wynagrodzenia zwiększa się dodatkowo o 2/3 wskaźnika prognozowanego realnego przyrostu PKB.
 

** Wynagrodzenie pracownika w pierwszym roku jego pracy nie może być niższe niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przy czym do tego okresu wlicza się wszystkie okresy, za które była opłacana  składka na ubezpieczenie społeczne lub zaopatrzenie emerytalne, z wyłączeniem okresów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego (zapis obowiązujący do 31 grudnia 2016 roku).

 


*** Uwaga! Od 1 stycznia 2017 roku wynagrodzenie minimalne w 1 roku pracy nie może być niższe niż 100% minimalnego wynagrodzenia. Zniknął bowiem zapis różnicujący wysokość wynagrodzenia minimalnego ze względu na staż pracy.

 

Wynagrodzenie przeciętne

 

 

 

Stawka Okres
4.218,92 zł IV kwartał 2016 r.
4.055,04 zł III kwartał 2016 r.

 

*Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2016 r.

 

Wynagrodzenie uczniów

 

 

 

Wynagrodzenie Obowiązuje od
I rok nauki II rok nauki III rok nauki
162,20 zł 202,75 zł 243,30 zł 01.12.2016
168,76 zł 210,95 zł 253,14 zł 01.03.2017

 

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop (współczynnik urlopowy)

Każdemu pracownikowi, który nie mógł wykorzystać swojego urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy przysługuje ekwiwalent pieniężny. Do jego obliczenia niezbędne jest ustalenie wysokości współczynnika urlopowego.

 

 

W celu ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego jaki przysługuje pracownikowi za 1 dzień urlopu wypoczynkowego należy posłużyć się tzw. współczynnikiem urlopowym. Współczynnik ten ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje wyłącznie do obliczania ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w tym roku.

Współczynnik urlopowy obowiązujący w 2017 roku

 

Wymiar czasu pracy Wysokość współczynnika urlopowego

Pracownicy pełnoetatowi

20,83

Pracownicy na 1/4 etatu

5,21

Pracownicy na 1/3 etatu

6,94

Pracownicy na 1/2 etatu

10,42

Pracownicy na 3/4 etatu

15,62

 

Uwaga! Jak liczyć wspólczynnik urlopowy

Sposób obliczania współczynnika urlopowego określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczególnych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. 2009 nr 174 poz. 1353). Zgodnie z rozporządzeniem, aby obliczyć współczynnik urlopowy na dany rok kalendarzowy należy od liczby dni w danym roku kalendarzowym odjąć łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel i świąt oraz dodatkowych dni wolnych od pracy, a następnie wynik podzielić przez 12.

 

Przykład

Obliczanie współczynnika urlopowego na 2017 rok.

W przypadku pracowników pełnoetatowych współczynnik urlopowy w 2017 wyniesie 20,83. Wynika to z następującego obliczenia:

[365 dni - (53 niedziele + 10 dni świątecznych + 52 soboty)] : 12 = 251 : 12 = 20,83

 

W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy oblicza się w taki sam sposób, przy czym obniża się go proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. I tak współczynnik urlopowy w 2017 roku dla pracownika zatrudnionego na:

 • 1/4 etatu wyniesie 5,21 (1/4 x 20,83),
 • 1/3 wyniesie 6,94 (1/3 x 20,83),
 • 1/2 wyniesie 10,42 (1/2 x 20,83),
 • 3/4 wyniesie 15,62 (3/4 x 20,83).

 

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. nr 2, poz. 14; ost. zm. w Dz. U. z 2009 r. nr 174, poz. 1353)

 

 

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Staż pracy Wymiar urlopu wypoczynkowego

jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat*

20 dni roboczych

jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat*

26 dni roboczych

 

* Do okresu zatrudnienia od którego zależy prawo do określonego wymiar urlopu wypoczynkowego, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.

 

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, oprócz stażu pracy wlicza się również okresy ukończonej naukiw:

 1. zasadniczej lub innej równorzędnej szkole zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
 2. średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki,
  nie więcej jednak niż 5 lat,
 3. średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,
 4. średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,
 5. szkoły policealnej - 6 lat,
 6. szkoły wyższej - 8 lat.

 

- okresy te nie podlegają sumowaniu.

 

 

Wymiar urlopów związanych z rodzicielstwem

Urlopy związane z macierzyństwem obowiązujące od 2 stycznia 2016 r.

 

 

Rodzaj urlopu Wymiar urlopu

Urlop macierzyński

20 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka
przy jednym porodzie,

31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci
przy jednym porodzie,

33 tygodnie - w przypadku urodzenia trojga dzieci
przy jednym porodzie,

35 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci
przy jednym porodzie,

37 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci
przy jednym porodzie.

 

Rodzaj urlopu Wymiar urlopu

Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego

20 tygodni - w przypadku przyjęcia jednego dziecka,*

31 tygodni - w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci,*

33 tygodnie - w przypadku jednoczesnego przyjęcia trojga dzieci,*

35 tygodni - w przypadku jednoczesnego przyjęcia czworga dzieci, *

37 tygodni - w przypadku jednoczesnego przyjęcia pięciorga i więcej dzieci.*

 

* nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

 

Jeżeli pracownik przyjął dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, do 10 roku życia, ma prawo do 9 tygodni urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

 

Wysokość jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy

Ubezpieczonemu pracownikowi, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie.

Decyzję o przyznaniu, odmowie oraz wysokości jednorazowego odszkodowania podejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Decyzję tą wydaje w terminie 14 dni od:

 

 • otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej,
 • wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.
Wysokość jednorazowych odszkodowań obowiązujące od 1 kwietnia 2017 do 31 marca 2018

za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

809 

za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych

809 

z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego

14 165 zł

z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia lub rencisty

14 165 zł

gdy uprawniony jest  małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

72 850 zł

 

 

gdy uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko

36 425 zł

gdy uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego

72 850 zł

oraz 14 165 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na każde z tych dzieci

gdy uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego

72 850 zł

 

oraz 14 165 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania  przysługujące na drugie i każde następne dziecko

gdy obok małżonka lub dzieci  uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom

14 165 zł

gdy uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego

36 425 zł

 

oraz 14 165 zł tytułu zwiększenia tego odszkodowania  przysługujące na drugiego i każdego następnego uprawnionego

 

 

Jednorazowe odszkodowania obowiązujące od 1 kwietnia 2016 do 31 marca 2017

za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

780 

za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych

780 zł

z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego

13 649 zł

z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia lub rencisty

13 649 

gdy uprawniony jest  małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

70 196 zł

 

 

gdy uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko

35 098 zł

gdy uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego

70 196 zł
 

oraz 13 649 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na każde z tych dzieci

gdy uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego

70 196 zł

 

oraz 13 649 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania  przysługujące na drugie i każde następne dziecko

gdy obok małżonka lub dzieci  uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom

13 649 

gdy uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego

35 098 zł

 

oraz 13 649 zł tytułu zwiększenia tego odszkodowania  przysługujące na drugiego i każdego następnego uprawnionego

 

Podstawa prawna

 • Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M.P. 2017 poz. 283)

 

Okresy rozliczeniowe

1-miesięczny okres rozliczeniowy w 2017 roku

 

MIESIĄC Wymiar czasu pracy*

Styczeń

168 godzin

Luty

160 godzin

Marzec

184 godzin

Kwiecień

152 godzin

Maj

168 godzin

Czerwiec

168 godzin

Lipiec

168 godziny

Sierpień

176 godzin

Wrzesień

168 godzin

Październik

176 godzin

Listopad

160 godzin

Grudzień

152 godzin

Łącznie

2000 godzin

 

*Wymiar czasu pracy przy założeniu, że dniem wolnym od pracy dla pracownika jest sobota.

Uwaga! Jak liczyć wymiar czasu pracy?

Aby obliczyć wymiar czasu pracy należy:

 1. Pomnożyć liczbę 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w danym okresie rozliczeniowym,
 2. Dodać do otrzymanej liczby iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego - przypadających od poniedziałku do piątku (liczba dni, które nie zmieściły się w pełnych tygodniach),
 3. Odjąć od otrzymanej liczby iloczyn 8 godzin i liczby dni świątecznych występujących w okresie rozliczeniowym w dniach innych niż niedziela.


Przykład:

Obliczanie wymiaru czasu pracy w 2017 roku dla 1-miesięcznego okresu rozliczeniowego:

Styczeń: (4 tygodnie x 40h) + (3 x 8h) - (2 x 8h) = 160 + 24 - 16 = 168 godzin

Luty: (3 tygodnie x 40h) + (5 x 8h) - (0 x 8h) = 120 + 40 - 0 = 160 godzin

Marzec: (4 tygodnie x 40h) + (3 x 8h) - (0 x 8h) = 160 + 24 - 0 = 184 godzin

Kwiecień: (4 tygodnie x 40h) + (0 x 8h) - (1 x 8h) = 160 + 0 - 8 = 152 godzin

Maj: (4 tygodnie x 40h) + (3 x 8h) - (2 x 8h) = 160 + 24 – 16 = 168 godzin

Czerwiec: (4 tygodnie x 40h) + (2 x 8h) - (1 x 8h) = 160 + 16 - 8 = 168 godzin

Lipiec: (4 tygodnie x 40h) + (1 x 8h) - (0 x 8h) = 160 + 8 - 0 = 168 godziny

Sierpień: (3 tygodnie x 40h) + (8 x 8h) - (1 x 8h) = 120 + 64 – 8 = 176 godzin

Wrzesień: (4 tygodnie x 40h) + (1 x 8h) - (0 x 8h) = 160+ 8 - 0 = 168 godzin

Październik: (4 tygodnie x 40h) + (2 x 8h) - (0 x 8h) = 160 + 16 = 176 godziny

Listopad: (3 tygodnie x 40h) + (7 x 8h) - (2 x 8h) = 120 + 56 - 16 = 160 godziny

Grudzień: (4 tygodnie x 40h) + (1 x 8h) - (2 x 8h) = 160 + 8 – 16 = 152 godzin

 

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. 21, poz. 94 z późn. zm.).

2-miesięczny okres rozliczeniowy 2017

Miesiące Wymiar czasu pracy*

od 1 stycznia do 28 lutego

328

od 1 marca do 30 kwietnia

336

od 1 maja do 30 czerwca

336

od 1 lipca do 31 sierpnia

344

od 1 września do 31 października

344

od 1 listopada do 31 grudnia

312

Łącznie

2000

 

*Wymiar czasu pracy przy założeniu, że dniem wolnym od pracy dla pracownika jest sobota.

Uwaga! Jak liczyć wymiar czasu pracy?

Aby obliczyć wymiar czasu pracy należy:

 1. Pomnożyć liczbę 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w danym okresie rozliczeniowym,
 2. Dodać do otrzymanej liczby iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego - przypadających od poniedziałku do piątku (liczba dni, które nie zmieściły się w pełnych tygodniach),
 3. Odjąć od otrzymanej liczby iloczyn 8 godzin i liczby dni świątecznych występujących w okresie rozliczeniowym w dniach innych niż niedziela.


Przykład:

Obliczanie wymiaru czasu pracy w 2017 roku dla 2-miesięcznego okresu rozliczeniowego:

Styczeń - Luty: (7 tygodni x 40h) + (8 x 8h) - (2 x 8h) = 280 + 64 - 16 = 328 godzin

Marzec - Kwiecień: (8 tygodni x 40h) + (3 x 8h) – (1 x 8h) = 320 + 24 – 8 = 336 godzin

Maj - Czerwiec: (8 tygodni x 40h) + (5 x 8h) - (3 x 8h) = 320 + 40 - 24 = 336 godzin

Lipiec - Sierpień: (7 tygodni x 40h) + (9 x 8h) - (1 x 8h) = 280 + 72 – 8 = 344 godziny

Wrzesień - Październik: (8 tygodni x 40h) + (3 x 8h) = 320 + 24 = 344 godziny

Listopad - Grudzień: (7 tygodnie x 40h) + (8 x 8h) - (4 x 8h) = 280 + 64 – 32 = 312 godzin

 

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. 21, poz. 94 z późn. zm.).

3-miesięczny okres rozliczeniowy 2017

Miesiące Wymiar czasu pracy*

od 1 stycznia do 31 marca

512

od 1 kwietnia do 30 czerwca

488

od 1 lipca do 30 września

512

od 1 października do 31 grudnia

488

Łącznie

2000

 

*Wymiar czasu pracy przy założeniu, że dniem wolnym od pracy dla pracownika jest sobota.

Uwaga! Jak liczyć wymiar czasu pracy?

Aby obliczyć wymiar czasu pracy należy:

 1. Pomnożyć liczbę 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w danym okresie rozliczeniowym,
 2. Dodać do otrzymanej liczby iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego - przypadających od poniedziałku do piątku (liczba dni, które nie zmieściły się w pełnych tygodniach),
 3. Odjąć od otrzymanej liczby iloczyn 8 godzin i liczby dni świątecznych występujących w okresie rozliczeniowym w dniach innych niż niedziela.


Przykład:

Obliczanie wymiaru czasu pracy w 2017 roku dla 3-miesięcznego okresu rozliczeniowego:

Styczeń - Marzec: (11 tygodni x 40h) + (11 x 8h) - (2 x 8h) = 440 + 88 – 16 = 512 godzin

Kwiecień - Czerwiec: (12 tygodni x 40h) + (5 x 8h) – (4 x 8h) = 480 + 40 – 32 = 488 godzin

Lipiec - Wrzesień: (11 tygodni x 40h) + (10 x 8h) - (1 x 8h) = 440 + 80 - 8 = 512 godzin

Październik - Grudzień: (11 tygodni x 40h) + (10 x 8h) - (4 x 8h) = 440 + 80 – 32 = 488 godziny

 

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. 21, poz. 94 z późn. zm.).

4-miesięczny okres rozliczeniowy 2017

Miesiące Wymiar czasu pracy*

od 1 stycznia do 30 kwietnia

664

od 1 maja do 31 sierpnia

680

od 1 września do 31 grudnia

656

Łącznie

2000

 

*Wymiar czasu pracy przy założeniu, że dniem wolnym od pracy dla pracownika jest sobota.

Uwaga! Jak liczyć wymiar czasu pracy?

Aby obliczyć wymiar czasu pracy należy:

 1. Pomnożyć liczbę 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w danym okresie rozliczeniowym,
 2. Dodać do otrzymanej liczby iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego - przypadających od poniedziałku do piątku (liczba dni, które nie zmieściły się w pełnych tygodniach),
 3. Odjąć od otrzymanej liczby iloczyn 8 godzin i liczby dni świątecznych występujących w okresie rozliczeniowym w dniach innych niż niedziela.


Przykład:

Obliczanie wymiaru czasu pracy w 2017 roku dla 4-miesięcznego okresu rozliczeniowego:

Styczeń – Kwiecień: (15 tygodni x 40h) + (11 x 8h) - (3 x 8h) = 600 + 88 - 24 = 664 godziny

Maj – Sierpień: (15 tygodni x 40h) + (14 x 8h) - (4 x 8h) = 600 + 112 - 32 = 680 godziny

Wrzesień – Grudzień: (15 tygodni x 40h) + (11 x 8h) - (4 x 8h) = 600 + 88 - 32 = 656 godziny

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. 21, poz. 94 z późn. zm.).

6-miesięczny okres rozliczeniowy 2017

Miesiące Wymiar czasu pracy*

od 01 stycznia do 30 czerwca

1000

od 1 lipca do 31 grudnia

1000

Łącznie

2000

 

*Wymiar czasu pracy przy założeniu, że dniem wolnym od pracy dla pracownika jest sobota.

Jak liczyć 6-miesięczny okres rozliczeniowy

Aby obliczyć wymiar czasu pracy należy:

 1. Pomnożyć liczbę 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w danym okresie rozliczeniowym,
 2. Dodać do otrzymanej liczby iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego - przypadających od poniedziałku do piątku (liczba dni, które nie zmieściły się w pełnych tygodniach),
 3. Odjąć od otrzymanej liczby iloczyn 8 godzin i liczby dni świątecznych występujących w okresie rozliczeniowym w dniach innych niż niedziela.


Przykład:

Obliczanie wymiaru czasu pracy w 2017 roku dla 6-miesięcznego okresu rozliczeniowego:

Styczeń - Czerwiec: (23 tygodni x 40h) + (16 x 8h) - (6 x 8h) = 920 + 128 - 48 = 1000 godziny

Lipiec - Grudzień: (22 tygodni x 40h) + (20 x 8h) - (5 x 8h) = 880 + 160 - 40 = 1000 godzin

 

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. 21, poz. 94 z późn. zm.).

12-miesięczny okres rozliczeniowy dla wszystkich

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 lipca 2013 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych pracodawcy będą mieli możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego w zakładzie pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi i technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy. Okres rozliczeniowy może zostać przedłużony do nie więcej niż 12 miesięcy. W przeciwieństwie do przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie nowelizacji, wydłużony okres rozliczeniowy czasu pracy będzie mógł być stosowany w każdym systemie czasu pracy.

12-miesięczny okres rozliczeniowy 2017

Miesiące Wymiar czasu pracy*

od 1 stycznia do 31 grudnia

2000

 

*Wymiar czasu pracy przy założeniu, że dniem wolnym od pracy dla pracownika jest sobota.

Uwaga! Jak liczyć wymiar czasu pracy?

Aby obliczyć wymiar czasu pracy należy:

 1. Pomnożyć liczbę 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w danym okresie rozliczeniowym,
 2. Dodać do otrzymanej liczby iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego - przypadających od poniedziałku do piątku (liczba dni, które nie zmieściły się w pełnych tygodniach),
 3. Odjąć od otrzymanej liczby iloczyn 8 godzin i liczby dni świątecznych występujących w okresie rozliczeniowym w dniach innych niż niedziela.


Przykład:

Obliczanie wymiaru czasu pracy w 2017 roku dla 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego:

Styczeń – Grudzień: (45 tygodni x 40h) + (36 x 8h) - (11 x 8h) = 1800 + 288 - 88 = 2000 godzin

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. 21, poz. 94 z późn. zm.).

 

Zasiłki dla osób bezrobotnych

Obowiązujące od 1 czerwca 2016 roku do 31 maja 2017 roku

 

Zasiłki Okres pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku Okres kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku

Podstawowy (100%)

831,10 zł*

652,60 zł*

Obniżony (80%)

664,90 zł*

522,10 zł*

Podwyższony (120%)

997,40 zł*

783,20 zł*

 

* Podane kwoty są kwotami brutto

 

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych uzależniona jest od stażu pracy osoby bezrobotnej. W przypadku, gdy staż pracy wynosi do 5 lat wówczas zasiłek będzie wypłacany w wysokości 80% zasiłku podstawowego. Jeżeli staż pracy będzie wynosił od 5 do 20 lat wówczas osoba bezrobotna może liczyć na zasiłek w wysokości 100% zasiłku podstawowego. Najwyższy zasiłek przysługuje jednak osobom, które przepracowały co najmniej okres 20 lat. W tej sytuacji wysokość zasiłku wynosi aż 120 %.

 

Osoba bezrobotna może pobierać zasiłek w okresie od 6 do 12 miesięcy. Maksymalny czas korzystania z zasiłku jest uzależniony od stopy bezrobocia na obszarze zamieszkiwanym przez osobę bezrobotną. Jeśli stopa bezrobocia na tym obszarze nie przekraczała 150 % krajowej stropy bezrobocia, osoba bezrobotna ma prawo pobierać zasiłek przez okres 6 miesięcy. Jeżeli stopa bezrobocia przekraczała 150%, wówczas możliwy czas pobierania zasiłku wydłuża się do 12 miesięcy.

 

ZFŚS - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

 

Obowiązujące w 2017 roku


Odpis na ZFŚS (obligatoryjny)
1185,66 zł Na jednego pracownika zatrudnionego w warunkach normalnych (odpis podstawowy 37,50%)
1580,89 zł Na jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach (odpis 50,00%)
158,09 zł Na jednego młodocianego pracownika I rok nauki (odpis 5%)
189,71 zł II rok nauki (odpis 6%)
221,32 zł III rok nauki (odpis 7%)

 

 

Odpis na ZFŚS (fakultatywny)
197,61 zł Na każdą osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym
(zwiększenie odpisu o 6,25%)
197,61 zł Na każdego byłego pracownika zakładu pracy będącego emerytem lub rencistą
(zwiększenie odpisu o 6,25%)
237,13 zł Na każdego pracownika, z przeznaczeniem na zakładowy żłobek lub klub dziecięcy
(zwiększenie odpisu o 7,75%)

 

© 2013-2024 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl