Wszystko dla księgowych i kadrowych !!!

Limity przejścia na VAT

 
Kwota zwolnienia – ustawa Obowiązuje:
200'000 zł 2017 r.

 Co roku należy sprawdzać, czy w roku poprzednim i bieżącym nie została przekroczona aktualna kwota limitu

Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od VAT lub z niego zrezygnował, może nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia.

Podstawa prawna

 • art. 113 ust. 1  ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 (Dz.U. Nr 54, poz. 535 tekst ujedn.)
  ,,Zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku."

Mały podatnik VAT

 
Rok Mały podatnik Mały podatnik pośrednik
2016 1’200’000 € 5'092'000 PLN 45’000 € 191'000 PLN
2017 1’200’000 € 5’157’000 PLN 45’000 € 193’000 PLN

 Mały podatnik - czyli podatnik spełniający warunek co do niewielkiego stosunkowo obrotu rocznego – ma dodatkowe uprawnienia. Może skorzystać z kasowej metody rozliczenia VAT. Polega ona w zasadzie na odprowadzaniu VAT po uzyskaniu zapłaty od kontrahenta, oraz na odliczaniu VAT od zakupów po dokonaniu faktycznej za nie zapłaty.

Ustawa nie odnosi się bezpośrednio do przypadku, w którym mały podatnik prowadziłby zarazem usługi agencyjne oraz klasyczną dostawę towarów czy świadczenie innych usług. Jest prawdopodobne, że dla obu tych rodzajów działalności obroty liczy się oddzielnie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r., Nr 54, poz. 535, z późn. zm.):
„Art.2 Ilekroć w dalszym przepisach jest mowa o:

25) małym podatniku – rozumie się przez to podatnika podatku od towarów i usług:

a) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro,

b) prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro

– przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł;

 

Pojazdy samochodowe

 

Obowiązuje od 1 kwietnia 2014 r.

Pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego;

Dopuszczalna masa całkowita

=< 3,5 t


Samochodem osobowym jest pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:

 1. pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
 • klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
 • z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,
 1. pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,
 2. pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:
 • agregat elektryczny/spawalniczy,
 • do prac wiertniczych,
 • koparka, koparko-spycharka,
 • ładowarka,
 • podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
 • żuraw samochodowy,
 1. pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług;

 

Od 1 kwietnia 2014 roku obowiązują nowe zasady odliczenia VAT od pojazdów samochodowych:

 

Podstawa prawna

 • art. 4a pkt 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
  (Dz. U. 2011, nr 74, poz. 397 ze zm.),
 • art. 2 pkt 34 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
  (Dz. U. 2011, nr 177, poz. 1054 ze zm.),
 • art. 5a pkt 19a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
  (Dz. U. 2012, poz. 361 ze zm.).

VAT UE - stawki i zwolnienia

 

Obowiązujące od 1 lipca 2014 r.

Kraj Stawka zredukowana Stawka obniżona Stawka podstawowa Stawka przejściowa

Belgia

-

6 / 12

21

12

Bułgaria

-

9

20

-

Czechy

-

15

21

-

Dania

-

-

25

-

Niemcy

-

7

19

-

Estonia

-

9

20

-

Grecja

-

6,5/13

23

-

Hiszpania

4

10

21

-

Francja

2,1

5,5/10

20

-

Chorwacja

-

5/13

25

-

Irlandia

4,8

9/13,5

23

13,5

Włochy

4

10

22

-

Cypr

-

5/9

19

-

Łotwa

-

12

21

-

Litwa

-

5/9

21

-

Luxemburg

3

6/12

15

12

Węgry

-

5/18

27

-

Malta

-

5/7

18

-

Holandia

-

6

21

-

Austria

-

10

20

12

Polska

-

5/8

23

-

Portugalia

-

6/13

23

13

Rumunia

-

5/9

24

-

Słowenia

-

9,5

22

-

Słowacja

-

10

20

-

Finlandia

-

10/14

24

-

Szwecja

-

6/12

25

-

Wielka Brytania

-

5

20

-

 

Opracowano na podstawie: (http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf).

W dokumencie znajdują się informacje na temat stawek obniżonych stosowanych do poszczególnych towarów w każdym z państw.

 

Sprzedaż wysyłkowa

 

Obowiązujące od 1 lipca 2014 r.

Kraj Limit
Austria 35’000 EUR
Belgia 35’000 EUR
Bułgaria 70’000 BGN = 35'791 EUR
Chorwacja 270'000 HRK
Cypr 35'000 EUR
Czechy 1’140’00 CZK = 46'570 EUR
Dania 280’000 DKK = 37'557 EUR
Estonia 35’151 EUR
Finlandia 35’000 EUR
Francja 100’000 EUR
Grecja 35’000 EUR
Hiszpania 35’000 EUR
Holandia 100’000 EUR
Irlandia 35’000 EUR
Litwa 125’000 LTL = 36'203 EUR
Luksemburg 100’000 EUR
Łotwa 24’000 LVL = 34'052 EUR
Malta 35’000 EUR
Niemcy 100’000 EUR
Polska 160’000 PLN = 40.293 EUR
Portugalia 35’000 EUR
Słowacja 35’000 EUR
Słowenia 35’000 EUR
Szwecja 320’000 SEK = 36'232 EUR
Rumunia 118.000 RON = 28'012 EUR
Węgry 8’800’000 HUF = 32'257 EUR
Wielka Brytania 70’000 GBP = 81'843 EUR
Włochy 35’000 EUR

 

* dla dostawców z UE wysyłających do Polski

 

Źródło: http://ec.europa.eu

 

Limity VAT w krajach UE

 

 

Obowiązujące od 1 lipca 2014 r.

Państwo członkowskie Progi opodatkowania u nabywcy krajowego Limity sprzedaży wysyłkowej Wyjątki w naliczeniu VAT
u małych podatników
  Waluta krajowa EUR Waluta krajowa EUR Waluta krajowa EUR
Belgia €11.200 -- €35.000 -- €5.580 --
Bułgaria 20.000 BGN 10.226 70.000 BGN 35.791 50.000 BGN 25.565
Czechy 326.000 CZK 13.318 1.140.000 CZK 46.570 1.000.000 CZK 40.851
Dania 80.000 DKK 10.730 280.000 DKK 37.557 50.000 DKK 6.707
Niemcy €12.500 -- €100.000 -- €17.500 --
Estonia €10.226 -- €35.151 -- €15.978 --
Irlandia €41.000 -- €35.000 --- €75.000 lub €37.500 --
Grecja €10.000 -- €35.000 -- €10.000 or €5.000 --
Hiszpania €10.000 -- €35.000 -- Nie występuje Nie występuje
Francja €10.000 -- €100.000 -- €81.500 or €32.600 --
Włochy €10.000 -- €35.000 -- €30.000 --
Cypr €10.251 -- €35.000 -- €15.600 --
Łotwa 7.000 LVL 9.932 24.000 LVL 34.052 35.000 LVL 49.659
Litwa 35.000 LTL 10.137 125.000 LTL 36.203 100.000 LTL 28.962
Luksemburg €10.000 -- €100.000 -- €10.000 --
Węgry 2.500.000 HUF 9.164 8.800.000 HUF 32.257 5.000.000 HUF 18.328
Malta €10.000 -- €35.000 -- €35.000 lub €24.000 lub
€14.000
--
Holandia €10.000 -- €100.000 -- Nie występuje Nie występuje
Austria €11.000 -- €35.000 -- €35.000 --
Polska 50.000 PLN 12.592 160.000 PLN 40.293 150.000 PLN 37.774
Portugalia €10.000 -- €35.000 -- €10.000 lub €12.500 --
Rumunia 34.000 RON 8.071 118.000 RON 28.012 119.000 RON 28.249
Słowenia €10.000 -- €35.000 -- €25.000 --
Słowacja €13.941,45 -- €35.000 -- €49.790 --
Finlandia €10.000 -- €35.000 -- €8.500 --
Szwecja 90.000 SEK 10.190 320.000 SEK 36.232 Nie występuje Nie występuje
Wielka Brytania 70.000 GBP 81.843 70.000 GBP 81.843 70 000 GBP 81.843

 

Źródło: http://ec.europa.eu

 

Podstawa prawna

 

 • Art. 34 Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. U. E L 347)

jako podstawa: Z zastrzeżeniem spełnienia poniższych warunków przepisy art. 33 nie mają zastosowania do dostaw towarów wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego, w przypadku gdy to państwo członkowskie jest państwem członkowskim zakończenia wysyłki lub transportu towarów:

a) dostarczane towary nie są wyrobami podlegającymi akcyzie;

b) całkowita wartość, z wyłączeniem VAT, takich dostaw dokonanych na warunkach przewidzianych w art. 33 w tym państwie członkowskim nie przekracza kwoty 100 000 EUR lub równowartości tej kwoty w walucie krajowej w danym roku kalendarzowym;

c) całkowita wartość, z wyłączeniem VAT, dostaw towarów innych niż wyroby podlegające akcyzie dokonanych na warunkach przewidzianych w art. 33 w tym państwie członkowskim nie przekroczyła kwoty 100 000 EUR lub równowartości tej kwoty w walucie krajowej w poprzednim roku kalendarzowym.

2. Państwo członkowskie, na którego terytorium znajdują się towary w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu do nabywcy, może ograniczyć próg, o którym mowa w ust. 1, do kwoty 35 000 EUR lub równowartości tej kwoty w walucie krajowej, jeżeli to państwo członkowskie obawia się, że próg 100 000 EUR może prowadzić do poważnych zakłóceń konkurencji.

 

 • Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Nr 54, poz. 535):

Art. 23. 2. W przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, jest mniejsza lub równa w danym roku, od kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów.

Art. 24. 2. W przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną poza terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe, wysyłanych lub transportowanych z tego samego państwa członkowskiego na terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku od wartości dodanej, nie przekroczyła w roku podatkowym kwoty 160 000 zł.

 

Obciążenia fiskalne w UE

 
EUR-LEX Prawo UE http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm
TARIC Stawki celne http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/customs_tariff/index_en.htm
ISZTAR (polski taric)
Polska taryfa celna
http://isztar.mf.gov.pl/isztar/taryfa_celna/web/main_PL
VIES VAT number validation http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
bezpośrednie linki
do systemów
http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm
Procedury celne http://www.finanse.mf.gov.pl/clo/informacje-podstawowe

 

Progi statystyczne INTRASTAT obowiązujące w 2016 roku

od 01.01.2016 do 31.12.2016 Próg podstawowy Próg szczegółowy
dla przywozu 3.000.000 zł 42.000.000 zł
dla wywozu 1.500.000 zł 76.000.000 zł

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz.U. poz. 1304).

Podmioty dokonujące wymiany handlowej z krajami Unii Europejskiej zobowiązane są do składania zgłoszeń INTRASTAT. Wartości progów statystycznych ustalane są odrębnie dla przywozu oraz wywozu. Rozróżniane są dwa progi statystyczne:

 1. próg podstawowy (dawniej asymilacji) - pierwszy próg statystyczny, którego przekroczenie wyznacza obowiązek sprawozdawczości w ramach systemu INTRASTAT. Firma, która przekroczyła ten próg obrotów automatycznie staje się zobowiązana do składania deklaracji INTRASTAT począwszy od następnego miesiąca sprawozdawczego.
 2. próg szczegółowy (dawniej specyficzny) - wyznaczony na znacznie wyższym poziomie niż próg asymilacji. Jego przekroczenie związane jest z koniecznością składania bardziej szczegółowych deklaracji INTRASTAT (wymagany bardziej szczegółowy zakres danych np. dodatkowych kosztów transakcji)

 

UWAGA! Firmy, których wartości obrotów towarowych z krajami UE nie przekroczą w roku kalendarzowym (sprawozdawczym) lub w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy progów asymilacji, są zwolnione z obowiązku przekazywania informacji dla potrzeb systemu INTRASTAT.

Podstawa prawna

 • Art. 97 ustawy z dnia 19 marca 2004r. - Prawo celne (Dz. U. z 2004r., Nr 68, poz.622):

,,Użyte w niniejszym rozdziale określenia oznaczają:

 • zgłoszenie INTRASTAT - przekazanie organom celnym, w wymaganej formie i w określony sposób, informacji dla celów ewidencji i statystyki dotyczącej obrotu towarowego z państwami członkowskimi Wspólnoty;
 • osoba zobowiązana - osobę fizyczną lub osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, uczestniczącą w obrocie towarowym z państwami członkowskimi Wspólnoty i zobowiązaną do przekazywania informacji dla celów ewidencji i statystyki dotyczącej obrotu towarowego z państwami członkowskimi Wspólnoty, zgodnie z przepisami wspólnotowymi regulującymi statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty, przepisami o statystyce publicznej oraz przepisami niniejszej ustawy."

Limity WNT - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

 

2008-2015

Kwota zwolnienia – ustawa Kwota zwolnienia w zł Obowiązuje od
50’000 zł 50’000 zł 01.01.2008r.

 

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów nie występuje w przypadku, gdy dotyczy niektórych towarów nabywanych przez niektórych podatników w niewielkim rozmiarze. Jest to zwolnienie podmiotowe niezależne od zwolnienia podmiotowego – limitu przejścia na VAT.

Podstawa prawna

 • Art. 10 ust 1.  ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535):

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9, nie występuje w przypadku, gdy:

1) dotyczy towarów, do których miałyby odpowiednio zastosowanie przepisy art. 45 ust. 1 pkt 9, art. 80, art. 83 ust. 1 pkt 1, 3, 6, 10 i 18, z uwzględnieniem warunków określonych w tych przepisach;

2) dotyczy towarów innych niż wymienione w pkt 1 nabywanych przez:

a) rolników ryczałtowych dla prowadzonej przez nich działalności rolniczej,

b) podatników, którzy wykonują jedynie czynności inne niż opodatkowane podatkiem i którym nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług,

c) podatników zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,

d) osoby prawne, które nie są podatnikami

– jeżeli całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego kwoty 50 000 zł;

© 2013-2024 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl