Wszystko dla księgowych i kadrowych !!!

Odsetki ustawowe

 
Odsetki ustawowe
Stawka standardowa Za opóźnienie Obowiązuje od
5% rocznie 7% rocznie 01.01.2016

Odsetki ustawowe stanowią najpowszechniejszą formę odszkodowania za zwłokę w spełnieniu świadczeń pieniężnych. Dzięki ich ustanowieniu strony nie muszą wykazywać swoich strat, wystarczy udowodnienie okresu zwłoki oraz wysokości kwoty dłużnej, aby otrzymać odszkodowanie - być może częściowe, ale bez kosztownych procedur dowodowych.

Odsetki ustawowe należą się zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom nie prowadzącym działalności gospodarczej.

W umowie można zastrzeż również tzw. odsetki umowne, określone procentowo albo w postaci wielokrotności odsetek ustawowych. Należy jednak uważać, aby zastrzeżone odsetki nie były zbyt wysokie, gdyż może to prowadzić do nieważności postanowienia umownego.

Jeżeli termin zapłaty przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, tzn. w święto czy w niedzielę, wówczas ulega on przesunięciu następny dzień nie będący ustawowo wolnym od pracy (np. z niedzieli na poniedziałek). Jeżeli termin zapłaty przypada na inny dzień wolny od pracy,  np. na sobotę, wówczas nie ulega on przesunięciu.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz.93, z późn. zm.):
  • "Art. 359. § 1. Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu.

§ 2. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe.

§ 3. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wysokość odsetek ustawowych, kierując się koniecznością zapewnienia dyscypliny płatniczej i sprawnego przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, biorąc pod uwagę wysokość rynkowych stóp procentowych oraz stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego.

 

 • Art. 481. § 1. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

§ 2. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej niż stopa ustawowa, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.

§ 3. W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może nadto żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych. W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może nadto żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

 

 • Art. 482. § 1. Od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy.

§ 2. Przepis paragrafu poprzedzającego nie dotyczy pożyczek długoterminowych udzielanych przez instytucje kredytowe.

 

Odsetki maksymalne

Odsetki maksymalne
Stawka kapitałowa Stawka za opóźnienie Obowiązuje od
10% rocznie 14% rocznie 01.01.2016

Od 20 lutego 2006 roku obowiązuje ograniczenie w ustalaniu umownych odsetek od sumy pieniężnej. Dotyczy to zarówno odsetek związanych z zaciągniętym zobowiązaniem, jak i odsetek za zwłokę. Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne.

Dla bezpieczeństwa można określać odsetki nie cyfrą, ale zwrotem „odsetki maksymalne”, podobnie jak „odsetki ustawowe”.

Wyższe od maksymalnych odsetki ustalone czynnościami prawnymi dokonanymi przed 20 lutego 2006r. pozostają w mocy (nie ulegają po tej dacie zmniejszeniu).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz.93, z późn. zm.):

 • "Art. 359. § 1. Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu.

§ 2. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe.

§ 2(1). Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne).

§ 2(2). Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne.

§ 2(3). Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych, także w razie dokonania wyboru prawa obcego. W takim przypadku stosuje się przepisy ustawy.

§ 3. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wysokość odsetek ustawowych, kierując się koniecznością zapewnienia dyscypliny płatniczej i sprawnego przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, biorąc pod uwagę wysokość rynkowych stóp procentowych oraz stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego.

 

 • Art. 481. § 1. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

§ 2. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej niż stopa ustawowa, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.

§ 3. W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może nadto żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

 

 • Art. 482. § 1. Od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy.

§ 2. Przepis paragrafu poprzedzającego nie dotyczy pożyczek długoterminowych udzielanych przez instytucje kredytowe.

 

Rachunkowość - limity prowadzenia ksiąg rachunkowych

Limit wg ustawy Limit w zł* Rok obrotowy
2'000’000 euro 8'595'200 zł 2017


* Średni kurs euro ogłaszany przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy.

03.10.2016 r. 4,2976 zł

 O tym, czy jednostka przekracza limit zobowiązujący do prowadzenia pełnej rachunkowości, decyduje przychód jednostki w poprzednim roku obrotowym. I tak w 2017r . do prowadzenia ksiąg zobowiązane będą podmioty, których obrót w 2016 r. przekroczył 8'595'200 zł.

Jednostki balansujące "na krawędzi" powinny ustalić średni kurs euro NBP obowiązujący pierwszy dzień roboczy października danego roku (od limitów na 2016 rok), porównać kwotę limitu obliczoną przy jego zastosowaniu z obrotem od początku roku. Dążąc do zachowania uproszczonej księgowości należy na bieżąco monitorować wartość sprzedaży i w razie potrzeby część transakcji odłożyć do roku następnego. Może to być opłacalne, gdyż koszt zorganizowania i prowadzenia pełnej rachunkowości może być znaczący.

Podstawa prawna

ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.)

Sprawozdania finansowe - w formie uproszczonej

 

Limity na lata 2006-2015

Obowiązek = min. 2 warunki
Średnioroczne zatrudnienie Suma aktywów bilansu Przychody netto
Min. 50 osób* 2’000’000 euro** 4’000’000 euro**

 

Dzień bilansowy 31 grudnia Rok W przeliczeniu na zł
2014r. 8.524.600 zł 17.049.200 zł
2013r. 8.294.400 zł 16.588.800 zł
2012r. 8.176.400 zł 16.352.800 zł
2011r. 8.833.600 zł 17.667.200 zł
2010r. 7.920.600 zł 15.841.200 zł
2009r. 8.216.400 zł 16.432.800 zł
2008r. 8.344.800 zł 16.689.600 zł
2007r. 7.164.000 zł 14.328.000 zł
2006r. 7.662.400 zł 15.324.800 zł


* w przeliczeniu na pełne etaty
** Kurs średni euro NBP na dzień bilansowy, np.

31.12.2014r. 4,2623
31.12.2013r. 4,1472
31.12.2012r. 4,0882
30.12.2011r. 4,4168
31.12.2010r. 3,9603
31.12.2009r. 4,1082
31.12.2008r. 4,1724
31.12.2007r. 3,5820
29.12.2006r. 3,8312

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.):

Art. 50. ust. 2 Jednostka, która w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy nie osiągnęła dwóch z następujących trzech wielkości:

 • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż 50 osób,
 • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 2.000.000 euro,
 • przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości 4.000.000 euro

- może sporządzić sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej, wykazując informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 literami i cyframi rzymskimi. Informację dodatkową sporządza się w odpowiednio uproszczonej formie.

Uproszczone sprawozdania finansowe - jednostki mikro

 

2017

Wartość przychodów netto – w euro Przeliczenie (dla jednostek w roku 2017)

1.200.000 EUR*

5.157.120 zł

2.000.000 EUR*

8.595.200 zł

  

Kurs średni NBP euro na 3 października 2016 r. = 4,2976 zł

Uproszczone zasady sporządzania sprawozdania finansowego dotyczą jednostek mikro.

Jednostkami mikro są m.in. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 1 200 000 euro i nie więcej niż 2 000 000 euro za poprzedni rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą - w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą.

Wyrażone w euro wielkości przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy.

Podstawa prawna

 • Art. 3 ust 1a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013, poz. 330 ze zm.).

Kwota graniczna płatności gotówkowej

 
Kwota graniczna Limit jednorazowej wartości transakcji
Od 1 stycznia 2017 roku 15’000 zł

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r., Nr 173, poz. 1807): "Art. 22 1. Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

 1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
 2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Podmioty, które dokonywać będą płatności powyżej limitu z pominięciem rachunku płatniczego, będą zmuszone do zmniejszenia z tego tytułu podatkowych kosztów uzyskania przychodów, a w przypadku braku możliwości ich zmniejszenia - do podwyższenia kwoty przychodu podatkowego.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 13 kwietnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 780)

FŚS - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

Obowiązujące w 2017 roku


Odpis na ZFŚS (obligatoryjny)
1185,66 zł Na jednego pracownika zatrudnionego w warunkach normalnych (odpis podstawowy 37,50%)
1580,89 zł Na jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach (odpis 50,00%)
158,09 zł Na jednego młodocianego pracownika I rok nauki (odpis 5%)
189,71 zł II rok nauki (odpis 6%)
221,32 zł III rok nauki (odpis 7%)

 

 

Odpis na ZFŚS (fakultatywny)
197,61 zł Na każdą osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym
(zwiększenie odpisu o 6,25%)
197,61 zł Na każdego byłego pracownika zakładu pracy będącego emerytem lub rencistą
(zwiększenie odpisu o 6,25%)
237,13 zł Na każdego pracownika, z przeznaczeniem na zakładowy żłobek lub klub dziecięcy
(zwiększenie odpisu o 7,75%)

Amortyzacja 50’000 euro

Amortyzacja 50’000 euro
Rok Limit
2016 50'000 euro 212'000 zł
2017 50'000 euro 215’000 zł

 

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej 2016

Lp. Rodzaje upraw i produkcji Jednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcji Norma szacunkowa dochodu rocznego
gr
1 2 3 4
1 Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2:      
  a) rośliny ozdobne 1 m2 11 72
  b) pozostałe 1 m2 4 36
2 Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2 1 m2 2 68
3 Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2:      
  a) rośliny ozdobne 1 m2 8 73
  b) pozostałe 1 m2 5 36
4 Uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej 1 m2 5 03
5 Drób rzeźny - powyżej 100 szt.:      
  a) kurczęta 1 sztuka   15
  b) gęsi 1 sztuka 1 31
  c) kaczki 1 sztuka   35
  d) indyki 1 sztuka   85
6 Drób nieśny powyżej 80 szt.:      
  a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 3 33
  b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 2 79
  c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 1 83
  d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 3 43
  e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 14 60
  f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) 1 sztuka 2 45
7 Wylęgarnie drobiu:      
  a) kurczęta 1 sztuka   01
  b) gęsi 1 sztuka   08
  c) kaczki 1 sztuka   02
  d) indyki 1 sztuka   08
8 Zwierzęta futerkowe:      
  a) lisy i jenoty od 1 samicy stada podstawowego 46 22
  b) norki powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 20 32
  c) tchórze powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 15 73
  d) szynszyle powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 24 02
  e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego od 1 samicy stada podstawowego 5 54
  f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego od 1 samicy stada podstawowego 5 54
9 Zwierzęta laboratoryjne:      
  a) szczury białe 1 sztuka   14
  b) myszy białe 1 sztuka   02
10 Jedwabniki - produkcja kokonów 1 dm3   34
11 Pasieki powyżej 80 rodzin 1 rodzina 3 35
12 Uprawy roślin in vitro - powierzchnia półek 1 m2 201 13
13 Hodowla entomofagów - powierzchnia uprawy roślin żywicielskich 1 m2 167 59
14 Hodowla dżdżownic - powierzchnia łoża hodowlanego 1 m2 83 81
15 Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym:      
  a) krowy powyżej 5 sztuk 1 sztuka 335 17
  b) cielęta powyżej 10 sztuk 1 sztuka 70 41
  c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów) 1 sztuka 36 84
  d) tuczniki powyżej 50 sztuk 1 sztuka 41 91
  e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk 1 sztuka 16 76
  f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztuk od 1 matki 6 72
  g) tucz owiec powyżej 15 sztuk 1 sztuka 10 05
  h) konie rzeźne 1 sztuka 502 80
  i) konie hodowlane 1 sztuka stada podstawowego 402 24
  j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi 1 dm3 1 51
  k) hodowla psów rasowych 1 sztuka stada podstawowego 45 27
  l) hodowla kotów rasowych 1 sztuka stada podstawowego 16 76

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2014 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz.U. 2014 poz. 1558)

Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w 2015 r., stanowiące załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Roczne stawki amortyzacji

 

Amortyzacja według poniższych stawek (amortyzacja liniowa) stanowi podstawową metodę rozliczania kosztów użytkowania majątku trwałego wykorzystywanego w działalności gospodarczej.

Podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych w równych ratach co miesiąc albo w równych ratach co kwartał, albo jednorazowo na koniec roku podatkowego. Suma odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonanych w pierwszym roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, nie może przekroczyć wartości tych odpisów przypadających za okres od wprowadzenia ich do ewidencji (wykazu) do końca tego roku podatkowego.

Stawki amortyzacyjne z wykazu mogą być modyfikowane - w zależności od przyjętej metody amortyzacji, w tym również w ramach amortyzacji liniowej podwyższane lub obniżane.

 

Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych - aktualne od 1 stycznia 2003

Załącznik nr 1 do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350) to tabela zawierająca wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych. Obecnie obowiązujące weszły w życie 9 lat temu, 1 stycznia 2003 roku i od tej pory nie były nowelizowane.

 

Poz. Stawka KŚT Nazwa środków trwałych
01 1,5 11

Budynki mieszkalne

    122

Lokale mieszkalne

  2,5 10

Budynki niemieszkalne

    110

Z rodzaju 110 placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy opieki społecznej bez opieki medycznej

    121

Lokale niemieszkalne

  4,5 102

Podziemne garaże i zadaszone parkingi oraz budynki kontroli ruchu powietrznego (wieże)

    104

Zbiorniki, silosy oraz magazyny podziemne, zbiorniki i komory podziemne (z wyłączeniem budynków magazynowych i podziemnych)

  10 103

Kioski towarowe o kubaturze poniżej 500m3 - trwale związane z gruntem

    109

Domki kempingowe, budynki zastępcze - trwale związane z gruntem

    010

Plantacje wikliny

02 2,5 224

Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji, doków stałych zalądowionych, wałów i grobli

    21

Budowle sklasyfikowane jako budowle do uzdatniania wód, z wyjątkiem studni wierconych

    290

Budowle sportowe i rekreacyjne, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych

    291

Wieże przeciwpożarowe

    225

Melioracje podstawowe

    226

Melioracje szczegółowe

  4,5 2

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych

  10 211

Przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych

    221

Urządzenia zabezpieczające ruch pociągów

  14 202

Z rodzaju 202 wieże ekstrakcyjne

  20 200

Z rodzaju 202 wieże ekstrakcyjne

03 7 3

Kotły i maszyny energetyczne

  14 323

Silniki spalinowe na paliwo lekkie

    324

Silniki spalinowe na paliwo ciężkie

    325

Silniki spalinowe na paliwo gazowe

    326

Silniki powietrzne

    343

Z rodzaju 343 zespoły elektroenergetyczne przenośne z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie

    344

Z rodzaju 343 zespoły elektroenergetyczne przenośne z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie

    349

Reaktory jądrowe

04 7 431

431 - 0 filtry (prasy) błotniarki, 431 - 4 cedzidła mechaniczne

    450

Piece do przerobu surowców (z wyjątkiem 450 - 50 piece do przerobu surowca wielokomorowe)

    451

Piece do przetwarzania paliw (z wyjątkiem 451 - 0 piece koksownicze)

    454

Piece do wypalania tunelowe

    475

Aparaty bębnowe

    477

Suszarki komorowe: 477-0 do 4 oraz 477-6 do 8

  10 4

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

  14 41

Obrabiarki do metali

    44

Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów

    46

Aparaty do wymiany ciepła (z wyjątkiem rodzaju 465 i 469-0)

    47

Maszyny, urządzenia i aparaty do operacji i procesów materiałowych (z wyjątkiem rodzaju 474, 475, 477-0 do 4 i 6-8 oraz 479-0)

  18 449

Z rodzaju 449-90 urządzenia dystrybucyjne do benzyny i olejów elektryczne i przepływomierze składowe do cieczy i paliw płynnych

    465

Z rodzaju 465 wymienniki płynów obiegowych przy produkcji sody

    469

469-0 chłodnice odmulin i prób kołowych rozkładni gazu

    474

Kolumny nitracyjne i denitracyjne

    479

479-0 odbieralnice hydrauliczne rozkładni gazu

    481

Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem chemicznym i elektrogalwanicznym

    482

Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym

    484

484-0 urządzenia do spawania i napawania łukowego w ochronie gazów oraz do spawania i napawania plazmowego. Z rodzaju 484-1 wytwornice acetylenowe przenośne wysokiego ciśnienia,484-3 zgrzewarki oporowe i tarcicowe. Z rodzaju 484-6 urządzenia do metalizacji natryskowej i do natryskiwania tworzywami sztucznymi.

    490

Maszyny i urządzenia do przygotowywania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne

    492

Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami

    493

Z rodzaju 493 roboty przemysłowe

  20 434

434-01 maszyny do zamykania słoi. Z rodzaju 434-02 maszyny do zamykania puszek.

    465

Wymienniki przeponowe rurowe sklasyfikowane jako chłodnice kwasu siarkowego

  30 491

Zespoły komputerowe

05 7 506

506-1 i 506-2 aparaty do rektyfikacji powietrza

    507

507-2 i 507-3 krystalizatory, 507-4 komory potne.

    548

548-0 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji materiału zecerskiego

    583

583-0 koparki i zwałowarki w kopalniach odkrywkowych węgla, 583-1 koparki w piaskowniach przemysłu węglowego

  10 512

Maszyny i urządzenia do eksploatacji otworów wiertniczych

    513

Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej rud i węgla

    514

514-0 maszyny i urządzenia aglomerowni, 514-1 maszyny i urządzenia wielkopiecowe, 514-2 maszyny i urządzenia hutnicze stalowni. Z rodzaju 514-3 do 6 nożyce hutnicze do cięcia na gorąco, tabor hutniczy, walcowniczy. 514-9 inne maszyny, urządzenia i aparaty hutnicze.

    520

Z rodzaju 520 maszyny i urządzenia przemysłu kamieniarskiego: 520-0 i 520-1 traki ramowe i tarczowe, 520-2 cyrkulaki, 520-3 szlifierki, 520-4 tokarki i wiertarki do kamienia, 520-5 kombajny do robót przygotowawczych.

    523

Maszyny i urządzenia przemysłu cementowego

    525

525-31 autoklawy

    529

Z rodzaju 529 maszyny i urządzenia do produkcji materiałów budowlanych: 529-81 do produkcji elementów z lastryko, 529-82 do produkcji sztucznego kamienia.

    56

Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych

    582

Z rodzaju 582-1 pojemniki do bitumu stalowe powyżej 20.000 l pojemności oraz z rodzaju 582-2 odśnieżarki o mocy silników powyżej 120 KM

  14 50

Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego

    517

Maszyny i urządzenia torfiarskie

    52

Maszyny dla przemysłu surowców mineralnych

    53

Maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych

    54

Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny i aparaty papiernicze i poligraficzne

    55

Maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów włókienniczych i odzieżowych oraz do obróbki skóry i produkcji z niej

    561

561-6 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji napoi

    568

Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu piekarniczego (z wyjątkiem 568-40 do 48)

    57

Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów spożywczych

    59

Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej

  18 505

505-1 piece prażalnicze fluidezyjne

    51

Maszyny, urządzenia i aparaty wiertnicze, górnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie oraz geodezyjne i kartograficzne

    58

Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

  20 506

506-3 odgazowywacze

    510

Maszyny i urządzenia wiertnicze

    511

Obudowy zmechanizowane

    518

Z rodzaju 518 aparaty i urządzenia do: 518-01 pomiarów magnetycznych, 518-02 pomiarów geologicznych, 518-03 pomiarów sejsmicznych i radiometrycznych, 518-1 elektrycznego profilowania odwiertów, karotażu gazowego, perforacji otworów wiertniczych

    535

Z rodzaju 535-0 aparaty specjalne do wytwarzania kwasu wolframowego i maszyny do redukcyjnych, próżniowych i specjalnych wytopów metali. Z rodzaju 535-1 maszyny do produkcji węglanów i past emulsyjnych. Z rodzaju 535-7 urządzenia do produkcji półprzewodników.

    579

579-000 dystrybutory, 579-000 dystrybutory, 579-01 maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych na mąkę pastewną i tłuszcze utylizacyjne, 579-09 inne maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych

    580

Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych

    581

Maszyny do robót budowlanych

    582

582-3 szczotki mechaniczne i osprzęt do utrzymania dróg

  25 501

501-0 aparaty szklane i porcelanowe do destylacji, 501-1 porcelanowe młyny kulowe

    511

Maszyny górnicze, z wyłączeniem obudów zmechanizowanych

    524

Z rodzaju 524 piece do topienia żużla wielkopiecowego i bazaltu

    571

571-8 autoklawy do hydrolizy, 571-30 i 571-31 neutralizatory stalowe oraz neutralizatory i hydrolizatory betonowe lub murowane

    581

581-2 wibratory, 581-4 wibromłoty oraz z rodzaju 581-3 zacieraczki do tynku

06 4,5 600

Zbiorniki naziemne ceglane

    601

Zbiorniki naziemne betonowe (z wyjątkiem z wykładziną chemoodporną dla kwasu ponitracyjnego)

    623

623-7 urządzenia telefoniczne systemów nośnych na liniach WN

    641

Z rodzaju 641-7 wyciągi kopalniane (bez wyciągów przy głębieniu szybów)

    648

Towarowe kolejki linowe i dźwignie linowe

    657

Akumulatory hydrauliczne

    660

Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane

  10 6

Urządzenia techniczne

  18 61

Z podgrupy 61 urządzenia rozdzielcze i aparatura energii elektrycznej przewoźna

    641

Dźwigniki, wciągarki i wciągniki przejezdne oraz nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki (z wyjątkiem rodzaju 641-63 oraz z rodzaju 641-7 wyciągniki kopalniane łącznie z wyciągami przy głębieniu szybów, a także wyciągi kolei i kolejek linowych)

    662

662-1 projektory przenośne 16 mm i 35 mm

    681

Kontenery

  20 629

Telefony komórkowe

    669

Kasy fiskalne i rejestrujące (z wyjątkiem zaliczonych do poz. 04 - zespoły komputerowe)

    633

Baterie akumulatorów elektrycznych stacjonarnych

    634

Baterie akumulatorów elektrycznych zasadowych

    662

662-5 ekrany kinowe

    644

644-0 do 4 przenośniki w kopalniach i zakładach przetwórczych rud i węgla

    664

Z rodzaju 664 urządzenia do przeprowadzania badań technicznych

  25 644

644-0 przenośniki zgrzebłowe ciężkie i lekkie

07 7 70

Kolejowy tabor szynowy naziemny

    71

Kolejowy tabor szynowy podziemny

    72

Tramwajowy tabor szynowy

    73

Pozostały tabor szynowy naziemny

    77

Tabor pływający

  14 700

700-7 drezyny i przyczepy do drezyn

    710

710-01 lokomotywy akumulatorowe. 710-02 i 710-03 lokomotywy ognioszczelne i typu "Karlik". 710-10 do 14 wozy kopalniane

    770

770-13 kontenerowce

    773

773-1010 wodoloty

    780

Samoloty

    781

Śmigłowce

    743

Samochody specjalne

    745

Z rodzaju 745 trolejbusy i samochody ciężarowe o napędzie elektrycznym

    746

Ciągniki

    747

Naczepy

    748

Przyczepy

    76

Pozostały tabor bezszynowy (wózki jezdniowe akumulatorowe, widłowe i inne wózki jezdniowe)

  18 745

Z rodzaju 745 pozostałe samochody o napędzie elektrycznym

    783

Balony

    788

Inne środki transportu lotniczego

    79

Środki transportu pozostałe

  20 740

Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe

    741

Samochody osobowe

    742

Samochody ciężarowe

    744

Autobusy i autokary

    782

Szybowce

08 10 805

Z rodzaju 805 wyposażenie kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych oraz instrumenty muzyczne

    806

Kioski, budki, baraki, domki kempingowe - niezwiązane trwale z gruntem

  14 803

803-0 do 1 maszyny biurowe, 803-30 dalekopisy do maszyn matematycznych

  20 8

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

  25 801

801-0 elektroniczna aparatura kontrolno-pomiarowa do przeprowadzania badań laboratoryjnych

    802

802-0 aparaty i sprzęt do hydro- i mechanoterapii

    804

Z rodzaju 804 wyposażenie cyrkowe

 

 
© 2013-2024 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl